Päättelyä vaille valmis – käsityöharrastajien kesken jääneet käsityöt

Käsitöiden harrastaminen elää tänä päivänä uutta nousukauttaan, sillä käsitöiden tekemisestä on vuosien saatossa tullut yksi Suomen suosituimmista harrastuksista. Käsityöt ovat muuttuneet arkisesta työstä harrastukseksi, jota tehdään omaksi iloksi ja itsensä toteuttamiseksi. Monille käsitöistä on tullut toimiva vastapaino arkiselle työlle, josta haetaan nautintoa ja merkityksellisyyttä omaan vapaa-aikaan. Taitoliiton syksyllä 2021 teettämän kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista kertoo tekevänsä käsitöitä vähintään muutaman kerran kuukaudessa.

Käsityöharrastajat myös innostuvat helposti kokeilemaan erilaisia tekniikoita ja uusia materiaaleja, mutta välillä eteen tulee tilanteita, joissa käsityö jääkin jostain syystä kesken ja hautautuu laatikon pohjalle tai kaapin perälle. Tuttua vai mitä? Itse en välttämättä edes muista kaikkia keskeneräisiä käsitöitäni, sillä niitä on paljon! Keskustelut käsitöitä tekevien ystävien kanssa on osoittanut, että töiden kesken jääminen on varsinkin paljon käsitöitä tekeville hyvinkin tyypillistä. Tiedän kuitenkin myös ihmisiä, jotka tekevät vain yhtä työtä kerrallaan ja aina valmiiksi saakka. Miksi monet käsityöt jäävät kesken ja hautautuvat kaapin perälle? Onko tarve tehdä suurempi kuin tarve saada jokin tuote valmiiksi? Tiedän etten ole keskeneräisten ja kesken jääneiden käsitöideni kanssa yksin.

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata kesken jääneiden käsitöiden ilmiötä. Tutkimuksen avulla selvitettiin käsityöharrastajien ajatuksia kesken jääneistä käsitöistä, milloin käsityötä voi heidän mielestään pitää kesken jääneenä, mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi käsityöt jäävät kesken, mitä kesken jääneille käsitöille on tehty ja mitä niille halutaan tulevaisuudessa tehdä. Aiempaa tutkimusta kesken jääneistä käsitöistä on vähän ja laajempaa tutkimusta käsityöharrastajien useilla eri käsityötekniikoilla tehdyistä kesken jääneistä käsitöistä ei ole saatavilla.

Aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla käsityöharrastajilta. Kyselyyn vastasi 212 eri ikäistä käsityöharrastajaa ympäri Suomea. Aineistoa analysoitiin sekä laadullisin että määrällisin menetelmin. Aineiston avointen kysymysten vastaukset analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin hyödyntäen ATLAS.ti -ohjelmistoa.

Tulosten perusteella melkein kaikilta tutkimukseen osallistuneilta käsityöharrastajilta löytyy kesken jääneitä käsitöitä, sillä ainoastaan 6 % vastaajista kertoi, ettei heiltä löydy yhtään kesken jäänyttä käsityötä. Tyypillisesti kesken jääneitä töitä on muutamia, mutta osalla vastaajista töitä löytyy reilusti yli kymmenen. Kesken jääneet työt ovat usein joko suurikokoisia tai suuritöisiä, mutta kesken jää myös pienet neuletyöt, sillä parittomia sukkia ja lapasia kuvattiin vastauksissa myös runsaasti.

Käsityöharrastajien syyt käsitöiden kesken jäämiselle ovat moninaisia ja ne kietoutuvat ja linkittyvät toisiinsa. Käsityön kesken jäämiselle on harvoin vain yhtä ainoaa syytä. Käsitöiden kesken jäämisen syynä painottui eniten käsityöharrastajan taidot, motivaatio työn tekemistä kohtaan sekä se ettei tekeillä oleva työ vastaa mielikuvaa. Muina tekijöinä esiin nousivat aika, elämäntilanne, väärät materiaalivalinnat tai materiaalin loppuminen, terveydelliset syyt, työssä vastaan tulleet ongelmat sekä se ettei tekeillä olevalle työlle ole todellista tarvetta.

Tutkimuksen perusteella ei voida yksiselitteisesti ajallisesti määritellä milloin käsityötä voidaan pitää kesken jääneenä, vaan jokaisella käsityöharrastajalla on mahdollisuus määritellä kesken jäänyt työ omista lähtökohdistaan. Tärkeänä pidettiin kuitenkin ajatusta siitä, että työ mahdollisesti vielä joskus valmistuu. Tulosten perusteella voidaan olettaa tutkimukseen osallistuneiden käsityöharrastajien olevan pääsääntöisesti kiinnostuneita tekemään kesken jääneet käsityönsä joko valmiiksi tulevaisuudessa tai hyödyntämään niissä käytetty materiaali joko purkamalla tai uudelleenkäyttämällä.

Johanna Halonen

Päättelyä vaille valmis – Tutkimus käsityöharrastajien kesken jääneistä käsitöistä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *