Varhaiskasvatuksen vaihteleva laatu

Tutkimuksen taustaa
Varhaiskasvatuksen laatu ja siihen vaikuttavat taloudelliset resurssit ovat nousseet julkiseksi ja poliittiseksi puheenaiheeksi, saaden paljon huomiota myös median taholta. Etenkin varhaiskasvatuksen kriittinen henkilöstöpula herättää huolta. Laki velvoittaa varhaiskasvatuksen järjestäjää arvioimaan toimintansa laatua, muttei määrittele tarkemmin arvioinnin kriteereitä tai struktuuria. Sekä laadussa, että laadunarvioinnissa onkin vaihtelua ja kirjavia käytäntöjä varhaiskasvatuksen kentällä. Tieteelliselle tutkimukselle varhaiskasvatuksen laadun nykytilasta on tarvetta.
Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön näkemyksiä varhaiskasvatuksen laadun toteutumisesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, missä määrin kaupungin toteuttaman varhaiskasvatuksen laadussa on eroja, ja mitkä tekijät selittävät mahdollisia korkean ja heikon laadun ääripäitä. Tavoitteena oli analysoida miten varhaiskasvatusyksikkö- ja alue, sekä henkilöstön kelpoisuus selittävät laadunvaihtelua, sekä tarkastella mitä muita syitä laadun vaihtelulle löytyy. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostui varhaiskasvatuksen laadun määrittelyn, sekä laadun arvioinnin tarkastelusta.
Tutkimuksen aineistona käytettiin Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan keväällä 2023 toteuttaman kyselyn vastauksia. Kysely on osa varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämishanketta ja se lähetettiin kaikkiin Helsingin kunnallisiin suomenkielisiin varhaiskasvatusyksiköihin. Monivalintakyselyn  vastaukset analysoitiin yksisuuntasella varianssianalyysilla, Kruskal-Wallis- testillä, sekä korrelaatiokertoimia laskemalla. Avovastaukset analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Tutkittaessa alueellisten sosioekonomisten tekijöiden yhteyttä varhaiskasvatuksen laatuun, käytettiin taustamuuttujina Tilastokeskuksen Paavo-tietokannan postinumeron mukaista alueen tulo- ja koulutustasoa.
Tulokset ja johtopäätökset
Tutkimustulosten mukaan Helsingin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on merkittäviäkin laatueroja. Keskimäärin jopa 25 % laadunvaihtelusta selittyi sillä, mikä varhaiskasvatusyksikkö oli kyseessä. Erot laadussa olivat suurimpia yksiköiden ja yksittäisten tiimien välillä, ja pienempiä kokonaisia varhaiskasvatusalueita tarkasteltaessa. Laatutekijöistä parhaiten toteutui henkilöstön ja lasten väliseen vuorovaikutukseen liittyvä sensitiivisyys, sekä lapsen tarpeiden tunnistaminen. Puutteita nähtiin erityisesti henkilöstö- ja tilaresursseissa, pedagogisen johtamisen rakenteissa, sekä lapsen tuen toteutumisessa. Tutkimustulokset antoivat viitteitä siitä, että korkeamman tulotason asuinalueilla varhaiskasvatuksen laatu on heikomman tulotason alueita korkeampaa. Myös henkilöstön kelpoisuudella oli vaikutusta varhaiskasvatuksen laatuun, mutta se selitti vain pienen osan laadun vaihtelusta. Henkilöstön kelpoisuuden pienehköä vaikutusta laadun tasoon selittää mahdollisesti osaltaan varhaiskasvatuksen henkilöstöpula. Tutkimuskyselyyn vastanneista tiimeistä ainoastaan 40,6 % oli täysin kelpoisia tehtäväänsä, eli suurimmassa osassa tiimejä ainakin osa työntekijöistä oli epäpäteviä.
Tutkimuksen tulos varhaiskasvatuksen laatueroista on huolestuttava. Se on ristiriidassa varhaiskasvatuslain kanssa, jonka mukaan varhaiskasvatuksen yksi tehtävä on koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen. Varhaiskasvatuksella voidaan tutkitusti edistää etenkin heikommassa asemassa olevien lasten sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia, mutta vain mikäli varhaiskasvatus on laadukasta. On selvää, ettei koulutuksellinen tasa-arvo toteudu, ellei varhaiskasvatus ole tasalaatuista. Huolestuttavaa on myös se, että suurinta vaihtelua ilmeni juuri lapsen tuen laadussa. Tämä yhdistettynä viitteisiin alueen sosio- ekonomisen eriytymisen yhteydestä varhaiskasvatuksen laatuun on ilmiö, johon olisi tärkeää havahtua. Yksilön näkökulmasta tarkasteltuna asia on vielä yksiselitteisempi; laatu kuuluu jokaiselle lapselle, eikä se saisi olla riippuvainen kotikunnasta, päiväkotiyksiköstä tai yksittäisestä työntekijästä.
Lilian Norberg
Laatuerot Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *