Yhä parempaa hengellistä hoitoa?

Sairaalasielunhoidolla on perusteltu paikka sairaaloissa. Ensinnäkin, hengellinen hoito on osa potilaan kokonaisvaltaista hyvää hoitoa. Esimerkiksi STM:n saattohoidon suosituksissa (s. 31) on erikseen mainittu potilaan oikeus henkisiin, hengellisiin ja eksistentiaalisiin tarpeisiin ja toiveisiin sekä omaisten oikeus hengelliseen tukeen.

Toiseksi, hengellinen hoito edistää perustuslaissa mainitun positiivisen uskonnonvapauden toteutumista. Jos hengellisyys ei ole itselle merkittävä osa arkipäiväistä eloa ja oloa, voi olla hankalaa oivaltaa, miten tärkeää se voi jollekin toiselle olla. Hyvä esimerkki tästä on tapaus, jossa erään pitkään kotona sairastaneen ihmisen kokonaishyvinvointi koheni merkittävästi sen jälkeen kun hän pääsi pitkästä aikaa kotikirkkoonsa ehtoolliselle. Hänen katse kirkastui, olemus koheni ja hän innostui jälleen muistakin asioista ympärillään. Tästä kiitos hengellisen tarpeen käsittäneelle ja käsitteellistäneelle hoitajalle. Toivo on merkittävä tekijä ihmisen hyvinvoinnissa.

Sairaalateologit ovat sairaaloissa potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten. Kansainvälisesti ajatellen sairaalapapit (hospital chaplains) ovat monikulttuurinen ja moniuskonnollinen joukko. Esimerkiksi Hollannissa on myös paljon “uskonnottomia” humanist chaplains. Kansainvälisesti monet sairaalapapit ovat sairaaloiden palkkaamia. Henkinen ja hengellinen tuki on katsottu niin tärkeäksi tehtäväksi, että sitä on haluttu tukea rakenteellisesti ja taloudellisesti.

Suomessa sairaalasielunhoito toimii kahtalaisen lainsäädännön alla. Sairaalapapit ovat yhtäältä kirkkolainsäädännön alaisia kirkon työntekijöitä ja toisaalta terveydenhuoltolainsäädännön alaisia työskennellessään sairaaloissa ja osallistuessaan (hengellisen) hoitotyön toteuttamiseen.

Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Sairaalasielunhoidon pulmana on se, että sen toiminnasta ja vaikuttavuudesta ei ole juurikaan tutkimusnäyttöä. Onko vaarana, että (hengellisen) hoidon laatu on epätasaista, koska ei ole määritelty esimerkiksi metodisen osaamisen minimitasoa?

Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Miten hengellisen hoitotyön laatua arvioidaan ja mitataan, on epäselvää: laatukriteereitä tai minimitason määrittelyä ei ole.

Pitäisikö sairaalapapeilla olla näyttötutkinto, joka myös pitäisi uusia tietyin väliajoin? Sitä voisi verrata hoitajien näyttötutkintoon tai lääketenttiin. Lääkäreidenkin tulee päästä läpi lopputentistä, jotta he saavat pätevyyden tehtäväänsä.

Sielunhoidon käsitettä ei ole selkeästi määritelty. Jos ei ole määritelmää, on lähes mahdotonta tutkia vaikuttavuutta tai arvioida laatua, koska silloin ei tiedetä mitä arvioidaan. Sairaalasielunhoidon käsite on hieman harhaanjohtava, kenen sielua siinä hoidetaan – laitoksenko? Ehkä voisi olla parempi puhua sairaan sielunhoidosta. Toisaalta tämä käsitepari jättää huomiotta omaiset ja henkilökunnan, joita varten sairaalasielunhoitajat myös ovat olemassa.

Käsitetutkimus voisi tuoda sielunhoidon teologiaan viisautta. Isto Peltomäen gradu onkin kiinnostava puheenvuoro ja oiva osoitus nyky-systemaattisen teologian tarjoamista mahdollisuuksista sielunhoidon teologian tutkimuksessa.

Esimerkiksi hyvän käsite avaa näköaloja sairaalasielunhoidon hoitokäytänteisiin. Se herättää kysymään, mitkä ovat ne hyvät menetelmät ja käytännöt, joita hengellinen hoitotyö sairaalassa käyttää? Miten on määritelty paras hengellinen hoito (best spiritual care)? Millaisia laatukriteereitä sille voidaan asettaa?

Kyvyn käsite avaa näköaloja pohtimaan toisaalta sitä, millaisia kykyjä ja toimintavalmiuksia sairaalapastorilla on ja toisaalta millaisia kykyjä ja toimintavalmiuksia hengellinen hoito (hoitokäytänteenä) lisää potilaalle, omaiselle tai henkilökunnan edustajalle.

Valinnan käsite avaa näköalan sairaalasielunhoidon hoitokäytänteisiin. Potilalla on Suomessa oikeus valinnan vapauteen.
Millaisia valintoja potilaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan edustajan on mahdollista tehdä liittyen hengelliseen hoitoon?

Miten hengellisen hoidon hoitokäytänne voisi olla vielä parempi? Millaisia kokemuksia sinulla on sairaalasielunhoidosta?

Karoliina Nikula TM, tohtorikoulutettava ja johtava sairaalapastori
Kuva: Teemu Silván

Author: Deleted User

Special user account.