Aikamuoto

Ks. myös Referointi.

Tarkista aikamuotojen käyttö. Tieteellisessä tekstissä aikamuotojen käyttö edellyttää tarkkuutta ja johdonmukaisuutta.

Preesens, imperfekti ja ”futuuri”

Kun kirjoittaja viitataan teoriaan, malliin tai tutkimustulokseen (joka on voimassa ajattomasti), käytetään preesensiä.  Sen sijaan imperfekti on paikallaan silloin, kun esitellään jokin tietty tutkimus, joka julkaistiin tiettynä vuonna. Imperfektiä käytetään myös silloin, kun kerrotaan tutkimusta edeltäneistä työvaiheista, kuten aineiston keruusta ja rajauksesta.

Haastattelin tutkimustani varten kymmentä opiskelijaryhmää viidestä eri korkeakoulusta. Annoin kullekin ryhmälle samat oheismateriaalit ja nauhoitin haastattelut. Rajasin aineistosta pois sellaiset opiskelijat, jotka…

Seuraavassa esimerkissä on ensin esitelty tiettynä vuonna julkaistu tutkimus imperfektissä ja sitten tutkimustulos preesensissä.

Virtanen havaitsi  vuonna 2012 julkaistussa artikkelissaan, että ominaisuus periytyy vain seuraavin ehdoin:…

Preesens sopii tieteellisen tutkielman johdanto-osion aikamuodoksi, kun kirjoittaja esittelee tutkimuksensa, tietolähteensä ja työn rakenteen. Huom! Tutkimussuunnitelmassa on tapana kuvata tulevia pyrkimyksiä. Varsinaisen tutkielman johdannossa ei kuitenkaan kirjoittajan enää kannata alla olevien esimerkkien tapaan puhua aikomuksista, jos kyse on jo toteutuneesta tutkimuksesta.

Tässä tutkielmassa tulen tarkastelemaan…
Tässä tutkielmassa aion tarkastella…
Tässä tutkielmassa tarkastelen…

Luvussa 5 pyrin esittämään johtopäätökset.
Luvussa 5 esitän johtopäätökset.

Suomen kielessä ei ole varsinaista futuurimuotoa, vaan tulevaan viitataan yleensä preesensmuodolla. Tulla tekemään -rakennetta kannattaa käyttää vai silloin, kun kontekstin perusteella voisi jäädä epäselväksi, viitataanko tulevaan vain nykyiseen.

Tulevaisuudessa tutkimukseen tullaan lisäämään määrärahoja.
Tulevaisuudessa tutkimukseen lisätään määrärahoja…

Perfekti ja pluskvamperfekti

Perfektiä käytetään ilmaisemaan jo päättynyttä toimintaa, jolla on merkitystä vielä nykyhetkelläkin. Tieteellisessä tekstissä perfektin ja imperfektin ero ei ole aina selvä, mutta perfekti ilmaisee lähteen merkityksen kirjoittajalle selvemmin kuin imperfekti.

Virtasen tutkimusryhmä on havainnut, että…

Pluskvamperfektiä käytetään ilmaisemaan tekemistä, joka on päättynyt ennen puheena olevaa mennyttä ajankohtaa. Tieteellisessä tekstissä pluskvamperfektillä voidaan osoittaa, että tieto on muilta saatua referoitua tietoa.

Lopuksi Virtanen selvitti, että kaikki testit oli tehty…