Punainen lanka

Tarkista, onko teksti loogista ja löytyykö tekstin punainen lanka. Myös asiatekstissä on oltava juoni, jota lukijan on helppo seurata. Tutkielmassa punaisena lankana läpi tekstin kulkee se, miten teksti etenee kohti johdantojaksossa asetettua tavoitetta: tutkimustehtävän tai -ongelman ratkaisua, tiedon löytämistä.

Tutkielman otsikointi ja lukujen keskinäinen järjestys kuvastavat punaisen langan etenemistä tekstissä. Lukijalle voi antaa lukuvihjeitä myös lisäämällä tekstiin metatekstiä.

Tarkastelen tässä tekstissä kirjoittamista prosessina. Esittelen aluksi kirjoittamisprosessin vaiheet: valmistautumisen, luonnostelun, muokkaamisen ja viimeistelyn. Sen jälkeen käsittelen yksityiskohtaisemmin prosessikirjoittamisen etuja. Lopuksi…

Tekstin osien tulisi liittyä johdonmukaiseksi tekstiksi siten, että syy- ja seuraussuhteet ovat selvillä ja lukijan on helppo seurata kirjoittajan ajatuksenjuoksua. Seuraavassa esimerkissä näin ei ole:

Tutkimukseni on kvalitatiivinen, koska aihe kiinnostaa minua erityisesti.

Hyvät otsikot, kuviot, taulukot, luettelot ja tutkimuksen selkeä jäsentely auttavat lukijaa.