Verbimuoto

Tarkista käyttämäsi verbit.

Yleensä tieteellisessä asiatekstissä käytetään indikatiivia eli toteavaa muotoa, kun esitetään väitteitä ja tulkintoja:

Opas esittelee hyvän tieteellisen asiatekstin piirteitä.

Käskymuoto on harvinaisempi, sillä tieteellisessä tekstissä ei yleensä neuvota lukijaa. Seuraava muoto kuulostaa saarnamaiselta:

Ottakaamme seuraava esimerkki.

Lähdeviitteissä sen sijaan käskymuodot ovat varsin yleisiä: ks. (katso), vrt. (vertaa).

Tieteellisessä tekstissä asiat esitetään toisinaan myös epävarmoina tai ehdollisina:

Yhdyssanavirheiden lisääntyminen saattaa johtua englannin kielen vaikutuksesta. Ennen kuin asiasta voi sanoa mitään varmaa, olisi aihetta kuitenkin tutkittava enemmän.

Argumentoidessa joutuu usein punnitsemaan eri vaihtoehtojen välillä ja asettamaan ilmiöitä vastakkain. Silloin kun jokin tieto, analyysi tai päätelmä halutaan esittää epävarmempana kuin toinen, siitä voidaan käyttää konditionaali- tai potentiaalimuotoa. Konditionaalilla voi myös ilmaista olevansa eri mieltä referoimansa lähteen kanssa.

Virtasen (2007, 2) mukaan teoria soveltuisi myös laajojen aineistojen tarkasteluun, mutta tämän tutkimuksen valossa ongelmana on, että...

Suomen kielessä ei ole varsinaista futuurimuotoa, vaan tulevaan viitataan yleensä preesensmuodolla. Tulla tekemään -rakennetta kannattaa käyttää vai silloin, kun kontekstin perusteella voisi jäädä epäselväksi, viitataanko tulevaan vain nykyiseen. Myös tutkielmien johdannoissa ja tiivistelmissä  käsillä olevaan tekstiin viitataan preesensillä.

Tulevaisuudessa tutkimukseen tullaan lisäämään määrärahoja.
Tulevaisuudessa tutkimukseen lisätään määrärahoja…
Tässä oppaassa tullaan esittelemään hyvän tieteellisen asiatyylin piirteitä. 

Tässä oppaassa esitellään hyvän tieteellisen asiatyylin piirteitä.

Tutkimussuunnitelmassa saattaa olla aiheellista tuoda esiin kirjoittajan pyrkimykset tai aikomukset, mutta varsinaisessa tutkimuksessa kannattaa miettiä, missä yhteyksissä kyse on turhasta vaatimattomuudesta. Tutkielman tekijä ei ehkä pyri tarkastelemaan vaan tarkastelee, mutta saattaa pyrkiä selvittämään. Huomaa siis merkityserot tavoitteiden ja tutkielmanteon perusasioiden välillä.

Tutkimussuunnitelma: 
Pyrin keräämään aineiston… Aion tutkimuksessani tarkastella…
Tutkimus:

Luvussa 5  pyrin esittämään johtopäätökset ja kokoamaan tutkielmani tulokset. 
Luvussa 5  esitän johtopäätökset ja kokoan tutkielmani tulokset. 

Tutkielmassani pyrin tarkastelemaan kameravalvonnan vaikutuksia turvallisuudentunteeseen. 
Tutkielmassani tarkastelen kameravalvonnan vaikutuksia turvallisuudentunteeseen.
 Tutkielmassani pyrin selvittämään, miten kameravalvonta vaikuttaa turvallisuudentunteeseen.

Huomaa, että verbinvalinnoilla on vaikutusta etenkin silloin, kun referoidaan aiempaa tutkimusta. Verbin avulla kirjoittaja voi tuoda esiin asenteitaan ja tulkintojaan.

Vrt. Tutkimus osoittaa, tutkimuksessa väitetään, tutkimus todistaa, tutkimuksen mukaan, tutkimus tuo esiin, tutkimus esittää…

Ks. myös Aikamuoto Referointi  Persoonamuoto