Referointi

Ks. myös Näkökulma ja Sitaatti.

Referointitekniikka

Tarkista, onko referointi muotoiltu tieteellisen neutraaliksi, vastaako referointi alkuperäistä tekstiä ja onko lähdeviite kohdallaan. Käykö tekstistä selvästi ilmi, mitä ja ketä referoidaan ja miksi? Onko selvää, missä kulkee referoidun ja referoijan ajatusten raja?

Käytä referoivia verbejä harkitusti. Pohdi, mitä eroa on seuraavilla ilmauksilla:

Räisäsen mukaan…
Räisänen esittää…
Räisänen väittää…
Räisänen kritisoi näkemystä, jonka mukaan…
Mielestäni Räisänen osoittaa…
Räisänen osoittaa…
Räisäsen tekstistä voi päätellä, että…

Referoinnin aikamuoto

Koska selostettava teksti on edelleen olemassa ja selostus pitää paikkansa ”ajattomasti”, käytetään preesensiä:

Räisänen tarkasteli väitöskirjassaan suomalaisia avioliitto-oppaita… 

Räisänen tarkastelee väitöskirjassaan suomalaisia avioliitto-oppaita…

Viittaukset tekijään

Älä sekoita samassa kappaleessa minä-muotoa ja passiivia viittamassa tutkimuksen tekijään:

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hyvän tekstin rakennetta. Olen käyttänyt aineistonani erilaisia tekstejä. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hyvän tekstin rakennetta. Aineistona on käytetty erilaisia tekstejä.

Tässä tutkimuksessa tarkastelen hyvän tekstin rakennetta. Olen käyttänyt aineistonani erilaisia tekstejä.

Vältä turhaa me-muodon käyttöä. Monikon ensimmäisellä persoonalla viitataan suomenkielisissä tieteellisissä teksteissä yleensä vain yhtä useampaan tekijään, esimerkiksi tutkimusryhmään. Matemaattisessa tekstissä me-muotoa voidaan kuitenkin käyttää myös silloin, kun kirjoittaja ikään kuin johtaa kaavat yhdessä lukijan kanssa.

Meidän on syytä pohtia kriittisesti, minkälaisia yleistyksiä tutkimustuloksista voidaan tehdä. 
On syytä pohtia kriittisesti, minkälaisia yleistyksiä tutkimustuloksista voidaan tehdä.

Aineistosta voimme havaita, että… 
Aineistosta voi havaita, että…

Referaattia ei yleensä tehdä entuudestaan referaattiosuuksia sisältävistä teksteistä (esim. pro gradu -töiden tiivistelmistä).

Tarkista lähdeviitteen merkintä oman tieteenalasi viittausohjeista. Muista, että lähdeviite on merkittävä aina silloin, kun käytät jonkun muun kirjoittajan tekstiä oman tekstisi rakentamisessa joko suorasti tai epäsuorasti lainaten.

Referointi on useimmiten epäsuoraa, eli asiat muotoillaan omin sanoin. Silloin, jos lainaat toisen tekstiä sellaisenaan, kyse on suorasta sitaatista, joka tulee varustaa lainausmerkein. Suora sitaatti on poikkeustapaus.

Suora sitaatti on paikallaan,

  • jos tekstin sisältöä ei voi sanoa toisin ilman, että se menettää jotakin olennaista ilmaisuvoimastaan
  • jos kirjoittaja haluaa kritisoida tai eritellä sitaatissa esitettyjä ajatuksia.

Ks. Sitaatti.