Näkökulma

Ks. myös Referointi ja Sitaatti.

Tarkista, mistä näkökulmasta tarkastelet asioita. Onko kyse omista näkemyksistäsi, yleisestä tiedosta vai jonkun toisen mielipiteistä? Tuleeko näkökulma asianmukaisesti esiin tekstistä?

Konditionaalin avulla kirjoittaja voi osoittaa epäilevää suhtautumista esittämäänsä lausumaan:

Miettisen (2005) mukaan menetelmää ei voisi käyttää laajojen aineistojen tarkasteluun, koska se olisi alun perin kehitelty vain yksittäistapauksia varten. Menetelmää kuitenkin hyödynnettiin sen kehittelyvaiheessa nimenomaan suurten koehenkilöryhmien seulontaan.

Tutkijan tulee pitäytyä neutraalissa asiatyylissä, vaikka tarkasteltava aineisto houkuttaisikin eläytymään. Älä anna aineiston tyylin kulkeutua omaan kielenkäyttöösi. Tieteelliseen tyyliin ei myöskään kuuluu suoraviivainen arvottaminen. Vertaa seuraavien katkelmien näkökulmaa:

HUOM! Kirjailija asettui teoksellaan vastustamaan turmeltunutta yhteiskuntaa. (= Tekstin kirjoittaja pitää yhteiskuntaa turmeltuneena.)

HUOM! Kirjailija piti yhteiskuntaa turmeltuneena ja kirjoitti vastalauseeksi romaanin. (= Tekstin kirjoittaja itse ei ota kantaa yhteiskunnan tilaan.)

Tutkimushaastattelusta käy ilmi, että kuntaan tarvitaan kipeästi lisää nuorisotiloja. Ei ole ihme, että alkoholi maistuu nuorille, jos muutakaan virikettä ei ole. Nuorille pitäisi järjestää toimintaa, jotta he eivät maleksisi kaduilla iltaisin.

Tutkimushaastattelusta käy ilmi, että kuntaan kaivattaisiin lisää nuorisotiloja. Haastateltavat ovat huolissaan nuorten alkoholinkäytöstä ja toivoivat kunnan järjestävän lisää nuorille suunnattua toimintaa. “Ei ihme, että humalaiset nuoret maleksivat kadulla, jos muutakaan tekemistä ei ole”, eräs haastateltavista huomauttaa.

Ota huomioon myös tekstin mahdollisten lukijoiden näkökulma ja tekstilaji. Opinnäytetyössä ei esimerkiksi voi kirjoittaa ajankohtaisista asioista samalla tavoin kuin lehtiartikkelissa. Aihe, joka tekstin kirjoitushetkellä tai aineistoa kerätessä oli kaikkien tuntema, ei välttämättä ole ajankohtainen enää tekstin julkaisuhetkellä.

Ajankohdat kannattaa siis täsmentää, koska tieteellisen tekstin tulisi päteä ”ajattomasti” (toisin kuin esim. journalistisen tai muun päiväntuoreen tekstin). Sentyyppiset ilmaukset kuin ”viime vuosina” tai ”tällä hetkellä” ankkuroivat tekstin kirjoitushetkeen, mikä tuottaa ongelmia, jos tekstiä lukee vasta vuosien päästä.

Tapaus on ollut jatkuvasti esillä myös lehtien palstoilla ja televisiossa viime aikoina.

Tapaus oli keväällä 2007 jatkuvasti esillä tiedotusvälineissä.