Lyhenne

Tarkista, onko lyhenne merkitty ja taivutettu johdonmukaisesti suomen kielen sääntöjen mukaan. Tieteellisessä tekstissä lyhenteitä käytetään pääasiassa vain lähdeviitteissä, luetteloissa ja taulukoissa. Esimerkiksi lyhenne ym. tai et al. tutkijoiden nimien yhteydessä toimii lähdeviitteessä, mutta leipätekstissä asia on ilmaistava muulla tavoin:

Lähdeviitteessä: Virtanen ym. / Virtainen et al. 
Leipätekstissä: Virtanen ja kollegat / Virtanen ja kumppanit / Virtanen tutkimusryhmineen

Juoksevassa tieteellisessä tekstissä lyhenteen käyttöä ei suositella, ellei kysymyksessä ole termi. Lyhenne on aina selitettävä joko tekstissä tai lyhenneluettelossa. Huomaa myös, että lyhenne on aina vähän arkinen kielenpiirre, joten se ei sovi kaikkein virallisimpiin eikä kohteliaimpiin teksteihin.

Koska lyhenteet vastaavat niitä sanoja joista ne ovat lyhenne, ne myös käyttäytyvät kuten kokonaiset sanat eli ne kirjoitetaan erikseen muista sanoista, myös numeroilmauksista.

mts.10 
mts. 10

Huomaa, että numeroilmaus ei automaattisesti tarkoita vuosilukua, eli esim. tapaukseen ”kun Vesuvius 79 purkautui” tulee lisätä sana vuonna, samoin jokaisen muunkin vuosiluvun eteen.

Yleisiä lyhenteitä tieteellisten tekstien viitteissä ja lähdeluetteloissa

 1.  ks. = katso
  ks. myös = myös tästä lähteestä löytyy samansuuntaista tietoa
  ks. esim. = tietoa asiasta on saatavilla useista lähteistä, joista tässä mainittu esimerkki tai esimerkkejä.
  HUOM! Suosi mahdollisimman tarkkoja viitteitä. Liiallinen ks.-alkuisten lyhenteiden käyttö saattaa luoda epämääräisen vaikutelman.
 2. mt. = mainittu teos
  mts. 10 = mainitun teoksen sivulla 10.
  HUOM! Tarkista, että aiemmin mainittu teos löytyy heti edeltä saman tekstikappaleen sisältä. Mt. ja mts. eivät siis ulotu yhden kappaleen yli.
 3. et al. / ym. = ynnä muut
  Lausemuodossa ei käytetä lyhenteitä, joten ym.- tai et al.-lyhenne pitää korvata esimerkiksi ilmauksella ”X ja kollegat”, ”X ja hänen kollegansa”, ”X tutkimusryhmineen”, ”X ja hänen työtoverinsa” tai ”X ja kumppanit”.

toim. = toimittanut tai toimittaneet.
HUOM! Käytä tätä suomenkielisissä teksteissä lyhenteen ed. tai eds. sijaan.

Isot vai pienet kirjaimet? Pisteellinen vai pisteetön?

Lyhenteitä on erilaisia: pieni- ja isokirjaimisia sekä pisteellisiä ja pisteettömiä. Merkintätapa vaikuttaa merkitykseen. Älä arvaa, vaan ota selvää!

min. = minimi, min = minuutti
mm. = muun muassa, mm = millimetri, MM = maailmanmestaruus

Lyhenne taipuu lauseyhteyden mukaan

Lyhenteiden taivutus noudattaa koko sanan taivutusta.

km:n (kilometrin), km:ien (kilometrien)
km:ä (kilometriä), km:jä (kilometrejä)
km:iin (kilometriin), km:eihin (kilometreihin)
km:nä (kilometrinä), km:einä (kilometreinä)

Kun taivutetaan pisteellistä lyhennettä, kaksoispisteen edeltä jää pois lyhenteen piste. Usein kannattaa kuitenkin miettiä, tarvitaanko lyhennettä vai voisiko kyseessä olevan ilmauksen kirjoittaa kokonaan.

em:ssa (edellä mainitussa), ko:ssa (kyseessä olevassa), v:ssa (vuodessa)

Miten lyhenne luetaan?

Kirjaimittain luettavat lyhenteet taivutetaan joko viimeisen sanan tai kirjaimen mukaan. Pääte kertoo, miten kirjoittajan on ajatellut lyhenteen luettavan.

ESR:n (Euroopan sosiaalirahaston)
ESR:a (Euroopan sosiaalirahastoa)
ESR:oon (Euroopan sosiaalirahastoon)

ESR:n (Ee-äs-ärrän)
ESR:ää (Ee-äs-ärrää)
ESR:ään (Ee-äs-ärrään)

Lyhennesanat taipuvat kuten tavalliset sanat

aids: aidsia
Akava: Akavaa
tupo: tupoon
Unicef: Unicefille

Huomaa!

Numero lyhennetään joko nro tai n:o.
Miljoona euroa lyhennetään joko milj. euroa, M€, Me tai MEUR.
Miljardin lyhenne on mrd.