Några farliga finlandismer

Här följer ett urval finlandismer som du bör undvika:

Bort

Uttrycket lämna bort används i svenskan konkret, t.ex. om att lämna bort tvätt till ett tvätteri och att lämna bort sitt barn till fosterhem. Däremot skall vi inte använda det i betydelsen utelämna (t.ex. ett ord, en detalj; jfr fi. jättää pois). Blanda inte heller mellan utelämna och utlämna (jfr två av de sökande kan utelämnas från den slutliga diskussionen; flygkaparna kommer att utlämnas till sitt hemland).

Undvik också ett finskpåverkat ”bort” i uttryck som ”betala bort”, ”kom bort”. Skriv i stället t.ex. han betalade hela sin skuld; kom hit, kom så går vi (eller gå bort därifrån). Obs. att gå bort i vissa fall uppfattas som en eufemism för dö.

Egenläkare

är en direkt översättning av fi. omalääkäri. På svenska används förleden egen- inte på detta sätt (jfr det korrekta egenföretagare). Det riktiga svenska ordet är husläkare (det är helt inarbetat i Sverige om i stort sett samma företeelse). Egenvård talar man däremot om när det är fråga om att man själv sköter sin vård.

Före/innan/förrän

Före är en preposition och bör användas bara framför substantiv eller andra s.k. nominalfraser: vi träffas knappast före semestern, han blev färdig före sin bror – alltså inte vid fullständiga satser som i ”vi träffas knappast före semestern börjar”.

Vid satser med predikat används innan i jakande sammanhang och förrän i nekande sammanhang: innan programmet börjar, innan det blir vinter; inte förrän det har slutat regna, ingenting blir bättre förrän vi har fått en ny chef.
Innan kan också användas som preposition: innan jul.

Hamna

skall inte användas med att-sats (”hamna att göra något”). Säg i stället t.ex. bli tvungen att, få lov att, råka ut för att.
Hamna konstrueras med på och i, inte ”till”: han hamnade på Åland, jag hamnade i en penibel situation.
Man kan inte ”hamna ut för” något, utan man råkar ut för något.

Långt

bör inte användas i den abstrakta betydelsen ‘i stor utsträckning’, ‘i hög grad’. Säg inte ”det är långt en fråga om jämställdhet”, ”vi är långt av samma åsikt” utan t.ex. det är i hög grad / i (mångt och) mycket en fråga om jämställdhet; vi är i långa stycken / i det stora hela av samma åsikt.

Nationalekonomi

är en vetenskap (fi. kansantaloustiede). Det svenska ordet för fi. kansantalous är samhällsekonomi (tidigare talade man också om folkhushållet, men det ordet är föråldrat använt om moderna förhållanden). Den andra huvudtypen av ekonomi är företagsekonomi.

Palaver

innebär på svenska en mer eller mindre oordnad och animerad diskussion (det uppstod en ryslig palaver). I neutrala sammanhang bör vi därför tala om möte, sammanträde, sammankomst, diskussion el.dyl.

Rusvård

skall vi inte tala om, utan missbrukarvård eller alkoholist-och narkomanvård. Det finns bl.a. en lag om missbrukarvård. Det är ju inte ruset man vårdar, utan missbrukarna.

Sakkännare

heter på korrekt svenska expert eller sakkunnig. Det senare används bl.a. om dem som ger utlåtanden vid tillsättning av akademiska tjänster. En närliggande betydelse har specialist, som också används i den speciella betydelsen ’specialiserad läkare’ (t.ex. specialist på barnsjukdomar). I den betydelsen bör vi inte använda specialläkare, som dock förekommer som tjänstetitel i Finland (i Sverige specialistläkare).

Skild

I singularis används skild bara i betydelsen ‘avskild, frånskild, lösgjord’ o.dyl.: den mördade låg med huvudet skilt från kroppen, han lever skild från sin fru. I pluralis betyder skilda detsamma som olika. Undvik att använda skild i betydelsen ‘särskild, separat, för sig’.

Särskilda vägar för cyklister och gående innebär alltså att cyklister och gående använder samma vägar (som är reserverade för dem), medan skilda vägar för cyklister och gående innebär att cyklisterna har sina vägar och de gående sina. Jfr vidare t.ex. jag har ingenting särskilt att berätta, det här är en fråga för sig, hon bor i ett rum med egen ingång.

Läs mera i Hugo Bergroth, Finlandssvenska, § 302.

Skolning, skolningstillfälle

Det fristående skolning används sällan på svenska, utan man talar om utbildning. Däremot är omskolning och inskolning fullt användbara ord.

”Skolningstillfälle” är ett dubbelfel, för där är också tillfälle oriktigt använt. I nio fall av tio motsvaras finskans koulutustilaisuus helt enkelt av kurs. Ofta går det också bra med det enkla utbildning (”jag skall delta i utbildning hela förmiddagen i morgon”).

Vakans

avser en tjänst eller befattning som är vakant, dvs. obesatt. Det finska vakanssi används däremot ofta i den allmänna betydelsen befattning (säg alltså t.ex. nedskärningarna innebär att polisen måste avstå från tio befattningar, inte ”vakanser”).

Litteratur

Mikael Reuter, 2003. Översättning och språkriktighet. Helsingfors

Finlandssvenskan och den vetenskapliga texten

Finlandssvenskan har i någon mån alltid skilt sig från den svenska som talas i Sverige. Det är i första hand på lexikal nivå (ord och uttryck) som skillnaderna finns. Nästan alla finlandssvenskar använder ord som kiva, talko och rosk.
Alla finlandismer är dock inte ”förbjudna” – det finns finlandismer som kan betraktas som mer accepterade än andra.

Bland de s.k. accepterade finlandismerna hittar man t.ex. ord för sådana företeelser som bara finns i Finland, t.ex. arbetarinstitut, frontmannapension, sjukförsäkringskort och yrkesinstitut. Det finns också accepterade finlandismer som har en sverigesvensk motsvarighet (inom parentes), t.ex. deposition (insättning), disponent (vicevärd), sjukskötare (sjuksköterska).

De flesta finlandssvenska särdrag som förekommer i studenters uppsatser är dock tillfälliga fel som uppstår t.ex. när studenten översätter finska termer till svenska, eller använder finskinspirerade konstruktioner. Ofta förekommande översättningslån från finskan är t.ex. hamna att göra något (bli tvungen att göra något), taltur (inlägg), skolningstillfälle (kurs), nyfamilj (ombildad familj), dragare (ledare) och göra ett beslut (fatta eller ta ett beslut).

Finns det en finlandssvensk vetenskaplig norm?

Det finns inget separat finlandssvenskt vetenskapligt språk. Möjligen finns det en tendens att skriva stramare och striktare vetenskapliga texter i Finland – både på svenska och finska – än i Sverige. Detta är inte nödvändigtvis något att sträva efter. Du ska följa samma regler för vetenskapligt skrivande som man följer i Sverige. Grundregeln är att din uppsats ska kunna läsas och förstås av en sverigesvensk.

Litteratur

Mikael Reuter, 2003. Översättning och språkriktighet. Helsingfors