Kroppsspråket

Du har en kropp. Det är bra att veta när du står på scenen. Kroppen ger uttryck för dina känslor och attityder. Det är bra att vara medveten om vilka de är så att man vet vad man sänder ut.

Kroppsspråket kan understödja orden och förstärka deras innebörd, men det kan även sända ut ett motstridigt budskap. Medan dina ord signalerar att du är säker och bekväm kan kroppen avslöja dig som ängslig och spänd. Men kroppsspråket måste alltid ses i sin kontext och är unikt för en person. Därför går det inte att ge några generella råd om hur man ska röra sig eller hur man ska tolka olika signaler. Tumregeln är att försöka vara naturlig och låta sin personlighet synas. Om du är en person som gestikulerar mycket behöver du inte försöka dölja detta och bli stel, huvudsaken är att du tänker på vad publiken kan uppfatta som störande.

Med kroppsspråket ger du publiken en uppfattning om din egen attityd till

  • dig själv,
  • till det du talar om
  • till dem som lyssnar på dig

De signaler som sänds ut med kroppsspråket kallas extralingvistiska eftersom de ligger utanför språket. Extralingvistiska signaler kan vara svåra att kontrollera, såsom svettning eller rodnad. Andra extralingvistiska signaler är sådana som kan vara omedvetna, men som man också kan medvetandegöra och arbeta med. Sådana är exempelvis

  • hållning
  • gester
  • kroppsställning
  • mimik
  • ögonkontakt

När du övar på ditt tal, iaktta din hållning. Stå rak, så andas du bättre och din röst bär bättre. Gester hör till personligheten. Ändå borde du undvika att stryka dig alltför ofta över håret eller gnugga dig över näsan. Att tala med händerna farande över ansiktet signalerar osäkerhet. Försök hålla ögonkontakt med publiken för att visa att du är intresserad av dem och öppen för dialog.

Dina miner speglar din sinnesstämning, medan gesterna ofta används för att understryka det du vill säga. Hållningen avslöjar ofta din attityd. Om du demonstrativt håller armarna korsade framför kroppen och försöker göra dig så liten som möjligt signalerar du att du helst vill därifrån.

Leendet är avväpnande och skapar en positiv stämning, men om det är falskt och inte understöds av det övriga kroppsspråket och rösten, har det i stället en negativ effekt och undergräver lyssnarnas förtroende.

En öppen kropp där du varken gömmer dig bakom katedrar, talarstolar och dina armar inger trygghet och säkerhet och är inbjudande för lyssnarna. Den ger dig dessutom möjlighet att använda dina luft- och röstresurser så att du inte måste spänna rösten.