Vilka krav ska den vetenskapliga texten uppfylla?

Generellt sett ska en vetenskaplig text uppfylla följande krav:

exakthet
överskådlighet
koncentration
trovärdighet

Exakthet innebär att läsaren inte ska behöva tolka din text eller läsa mellan raderna. Texten skall säga exakt det du menar. Man brukar tala om att det vetenskapliga språket ska vara genomskinlig – texten ska så väl som möjligt förmedla innehållet, utan att läsaren ska behöva snubbla på vaga ord eller stilistiska grodor.

Exakthet innebär också att du definierar de termer du använder och undviker vaga ord som kan ha många betydelser. Om du använder termer som i allmänspråket har många betydelser, så ska du i din uppsats definiera vad du menar med dessa. Termen ska där ha endast en betydelse! Du kan sammanföra termerna och definiera dem i ett separat avsnitt.

Överskådlighet innebär att din text ska vara välstrukturerad och genomtänkt. Därför är det viktigt att du alltid planerar din text innan du börjar skriva. Du bör också leda läsaren genom texten med hjälp av s.k. metakommentarer. Du kan bl.a. i början av uppsatsen berätta hur du strukturerat den och inleda varje kapitel med en kort översikt över vad kapitlet handlar om. Det kan också vara bra att avsluta varje kapitel med en kort sammanfattning.

Din text ska vara koncentrerad. Det betyder att varje sats – varje ord – du skriver ska ha en funktion. Skala bort onödiga satser och onödiga småord. Fundera på vad som är relevant för läsaren. Vad behöver läsaren veta för att han eller hon ska kunna tillgodogöra sig innehållet till fullo?

Läs följande korta text:

Jag funderade först på om jag skulle skriva om lågstadiebarns kunskaper i finska, men sen funderade jag om och efter kanske två veckor så tänkte jag att det skulle vara bättre om jag skrev om högstadiebarn i stället då jag kanske tror att det skulle vara lättare att få tag på material av dem.

Det är inte nödvändigt för läsaren att veta vad och hur du tänkt innan du kommit fram till kärnan i det du ska skriva om. Texten kan formuleras mycket kortare:

Jag kommer att undersöka högstadiebarns kunskaper i finska eftersom jag har tillgång till uppsatser som är skrivna av en grupp högstadiebarn.

Samtidigt är det viktigt att du noggrant redogör för bakgrunden till din undersökning och din forskning. Läsaren har inte varit med om forskningsprocessen och behöver tillgång till den informationen. Det är t.ex. viktigt att du redogör exakt för hur du har fått tag på ditt material, vem som har samlat in det, när det gjorts, under vilka omständigheter materialet har uppstått o.s.v.

En vetenskaplig text – till skillnad från en populärt skriven text – bör ha en viss trovärdighet och auktoritet. Du ska föra en logisk argumentation som baserar sig på dina källor och/eller på resultatet av din egen undersökning. Med din uppsats ska du visa mognad och att du kan hantera ett vetenskapligt problem. Dina påståenden ska inte vara lösryckta, utan de ska kunna motiveras. Läsaren ska kunna lita på din forskning, eftersom den för fram en objektiv aspekt av ett fenomen.

Litteratur

Jarrick, Arne och Josephson, Olle, 1988. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Studentlitteratur.