Textuppgift för lärare och opponenter

Denna uppgift är tänkt som underlag för diskussion mellan lärare och studenter på kurser i skrivande.

Vad är en mindre bra text och hur förbättrar man den? Här följer två texter. Den första är en autentisk text som innehåller en hel del språkfel, men också upprepningar och ologiska konstruktioner. Den andra är en omskriven och förbättrad version av den första. Färgerna i texten anger vilka typer av språkliga problem det rör sig om.

Fundera t.ex. på följande efter att ni läst den autentiska texten:

1. Varför är texten dålig?
2. Vilka olika ”fel” hittar ni i texten?
3. Är texten stilistiskt välskriven, finns det stilbrott?
4. Är texten god vetenskaplig prosa?

Autentisk text

Huvudstadsregionen är på många sätt Finlands viktigaste region: staten, storföretagen och för hela landet viktig infrastruktur, för att nämna ett fåtal, finns alla belagda på regionen. Dessutom betraktas den som hem av c. 1,3 miljoner finländare, så redan storleken sätter sin prägel på regionen. Regionen går inte att jämföras med något annat område i Finland.  Regionen erbjuder arbetsplatser, hem, kultur, fritidssysselsättningar och upplevelser i en skala som enbart kan jämföras med liknande storstadsområden i andra länder. Huvudstadsregionen är Finlands viktigaste ekonomiska område, alla betydande ekonomiska aktörer i landet har sitt säte eller i alla fall representation i regionen. Det är svårt att se resten av landet välmående om inte huvudstadsregionen fungerar tillräckligt bra. Regionen har stor betydelse för hela landet, alltså är dess välmående en fråga på den nationella dagordningen. Att studera regionens utveckling är intressant på många sätt, storleken, betydelsen för hela landet och storstadsmiljön bland andra, gör regionen till ett mycket attraktivt forskningsobjekt.

Omskriven version

Huvudstadsregionen är på många sätt Finlands viktigaste region. I denna region finns de statliga ämbetsverken och storföretagen, vilka utgör en viktig del av landets infrastruktur. Dessutom bor 1,3 miljoner finländare i området, vilket sätter sin prägel på det.
Huvudstadsregionen går inte att jämföra med något annat område i Finland, eftersom den erbjuder arbetsplatser, bostäder, kulturupplevelser och fritidssysselsättningar i en skala som enbart kan jämföras med liknande storstadsområden i andra länder. Den är således Finlands viktigaste ekonomiska område. Att huvudstadsregionen fungerar är en förutsättning för att resten av landet skall vara välmående.
Att studera regionens utveckling är intressant på många sätt, bl.a. dess storlek och betydelse för resten av landet gör den till ett attraktivt forskningsobjekt.

1. Varför är texten dålig?

För det första känns texten inte genomarbetad. Den är ett första utkast mer än en färdig text. Bortsett från rena språkfel så finns det t.ex. onödiga upprepningar i texten, som gör den stilistiskt klumpig.

I texten finns en del icke idiomatiska formuleringar, t.ex.:

  • Alla betydande ekonomiska aktörer har representation i regionen.

Satsen känns ev. som en dålig översättning från engelskan. Om ordet representation används i svenskan borde det konstrueras t.ex. på följande sätt:
“Alla betydande ekonomiska aktörer finns representerade i
regionen.”

  • Det är svårt att se resten av landet välmående…

Också denna sats verkar vara en översättning från engelskan. Satsen bör omskrivas (se den omskrivna versionen).

2. Vilka olika ”fel” hittar ni i texten?

Direkta språkfel finns det inte så många i texten.

Ordet belagda (inf. belägga) betyder bl.a. påvisa förekomst av. Skribenten menar belägen – belägna.
Prep. på regionen -> i regionen

Ett par satser i texten är direkt felaktigt konstruerade. Följande sats innehåller problem på flera nivåer och är svår att bena ut:

.staten, storföretagen och för hela landet viktig infrastruktur, för att nämna ett fåtal, finns alla belagda på regionen.

För det första saknas artikeln: en för landet viktig infrastruktur. Men problemet med satsen är större: En infrastruktur kan inte vara belägen någonstans på svenska. Ett mera korrekt alternativ vore: regionen har en infrastruktur som är viktig för hela landet.
Inte heller kan man syfta tillbaka på staten, storföretagen och för hela landet viktig infrastruktur, med frasen för att nämna ett fåtal.

Ett liknande problem utgör följande sats:

Att studera regionens utveckling är intressant på många sätt, storleken, betydelsen för hela landet och storstadsmiljön bland andra, gör regionen till ett mycket attraktivt forskningsobjekt.

3. Är texten stilistiskt välskriven, finns det stilbrott?

Rent stilistiskt är texten ganska välskriven, bortsett
från de onödiga upprepningarna. Notera att den omskrivna
versionen är kortare än den autentiska texten. Ofta finns det
skäl att korta ner en text för att den skall bli mera flytande. Texten är saklig och neutral.

4. Är texten god vetenskaplig prosa?

Texten är saklig och neutral och kan betraktas som vetenskaplig, men tack vare en hel del dåliga formuleringar saknar den en auktoritet och skärpa som vetenskapliga texter borde ha för att de skall vara trovärdiga.

Tilläggskommentar:

Texten som helhet är också ett gott exempel på hur en del studerande bygger upp en text – som om den vore ”en talad text”, d.v.s. man funderar på hur man skulle säga det man vill skriva, inte hur man skall formulera sig skriftligt så att det blir en vettig text.

Kom ihåg att texter skrivs för att fungera enbart som lästa texter – det är alltså viktigt att du försöker formulera dina tankar till text, inte till tal.