Vad är muntlig färdighet?

Den muntliga färdigheten består av en rad olika förmågor som används både i vardagligt umgänge och i förberedda anföranden. Till den muntliga färdigheten hör kunskapsmässiga och intellektuella förmågor, men också förmågan att interagera med andra människor och att använda kroppsspråk. Att ha kommunikativ kompetens innebär både att vara medveten om hur man kommunicerar effektivt och kunna tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken.

Det är viktigt att minnas att goda kommunikationsfärdigheter inte enbart handlar om att kunna tala väl, utan lika mycket om att förstå sin publik, lyssna uppmärksamt och reagera på respons.