Kommunikation: växelverkan mellan sändare och mottagare

Ordet kommunikation kommer från latinet och har betydelsen ”ömsesidigt utbyte”, ”göra något gemensamt”. Kommunikation innebär alltid ett samspel mellan människor och en växelverkan mellan att tala och att lyssna.

Tidigare har man föreställt sig kommunikationen väldigt enkelt. Man har ritat upp schematiska modeller för hur en sändare skickar ett budskap till en mottagare.

Kommunikation

Men den ovanstående modellen är väldigt förenklad och ger sken av att människor fungerar som maskiner som tar emot kommandon och att dessa enkla kommandon förblir oförändrade på vägen. I verkligheten är den mänskliga kommunikationen mycket mer komplex. Hur den ser ut varierar från situation till situation och från människa till människa. Om kommunikationen lyckas beror alltså inte bara på talaren och hur väl han lyckas formulera sitt budskap utan kommunikationen är ett samarbete mellan talaren och lyssnaren.

Detta betyder att ingen har full kontroll över ett samtal. När sändaren skickat iväg sitt budskap så är det upp till mottagaren att avgöra hur det ska tolkas. Det är sällan som lyssnaren uppfattar budskapet precis som talaren tänkte och detta kan bero på störningar i kommunikationen, så kallat brus.

Fysiskt brus är problem som finns i den fysiska miljön, den tekniska apparaturen eller hänger samman med talarens och publikens kroppsliga förutsättningar. Fysiskt brus är exempelvis buller, trötthet, svag röst, tekniska problem eller dålig akustik.

De problem som är knutna till språket kallas semantiskt brus. Sådana problem uppstår när talaren talar otydligt, använder obegripliga eller vaga begrepp, tappar tråden eller hakar upp sig på oväsentligheter.

Det psykologiska bruset är svårast att åtgärda. De psykologiska låsningarna kan ligga hos både talaren och lyssnaren. Talaren kan vara nervös och ge ett osäkert intryck och lyckas då inte vinna publikens förtroende. Lyssnarna kan även vara negativt inställda från början och vägrar då att ta emot talarens budskap.

Allt brus kan inte undanröjas, men den som är medveten om hur den mänskliga kommunikationen fungerar och vilka störningar som kan uppstå har större chanser att skapa en god kommunikation i växelverkan med sin omgivning.

Läs mer om kommunikationsprocessen och olika kommunikationsstörningar i Monica Ekenvalls bok Retoriken i praktiken (1998).