Det informella mötet

Det finns många varianter av informella möten. Det som skiljer ett möte från en vanlig diskussion är dock att det alltid finns en ordförande på ett möte. Det är också viktigt att mötesdeltagarna ber om ordet av ordföranden. Mötesdeltagarna bör dessutom vara noga med att hålla sig till saken under mötet.
Ett informellt möte kan se ut på följande sätt:

1.Mötet öppnas
Ordföranden öppnar mötet genom att hälsa alla välkomna och ge ett kort sammandrag av vad som kommer att behandlas på mötet. Sekreterare för mötet väljs.

2.Beslutsärenden
Om det finns en föredragningslista så föredrar ordföranden ärendena i tur och ordning, och efter varje ärende blir det diskussion. Om det inte finns en föredragningslista inleder ordföranden med att föredra det viktigaste ärendet och därefter det näst viktigaste.

3.Anmälningsärenden
Anmälningsärenden föranleder inte beslut, utan det är i första hand frågan om information. Dessa kan vara t.ex. referat av en konferens eller inkomna brev eller skrivelser.

4.Övriga ärenden
Här behandlas frågor som tagits upp under mötet eller just innan. Mötet fattar inte beslut om dessa ärenden, som är oförberedda, men man kan ha en inledande diskussion om dem. På ett mycket informellt möte kan beslutsärenden, anmälningsärenden och övriga ärenden flyta ihop, och diskussionen kan gå över från det ena ärendet till det andra. Det är ändå viktigt om det skall fattas ett beslut, att mötesdeltagarna försöker hålla sig till ett ärende åt gången.

5.Nästa möte
Mötesdeltagarna kommer överens om nästa möte.

6.Mötet avslutas