Om hantering av termer

I en vetenskaplig text som är skriven på svenska bör man i så stor utsträckning som möjligt sträva efter att använda svenska termer. Det kan vara svårt inom vissa vetenskapsområden som t.ex. teknik, naturvetenskap och medicin, eftersom man inom dessa områden nästan enbart producerar texter på engelska. Regel nummer ett är dock att om det finns en motsvarande term på svenska, så ska du använda den.

Hur vet man vad det heter på svenska?

Att hitta de korrekta svenska termerna är inte nödvändigtvis lätt. Kom ihåg att inte slentrianmässigt bara översätta termerna till svenska, det kan bli alldeles fel! Det första du ska göra är att kontrollera hur andra forskare har löst problemet på svenska. Läs alltså artiklar och avhandlingar på svenska om ditt forskningsområde.

Ett annat sätt att kontrollera om en term är korrekt på svenska, är att söka den på Google (www.google.fi). Kontrollera hur många träffar du får på .se-sidor, alltså på rikssvenska sidor. Om termen enbart förekommer på finlandssvenska sidor rör det sig sannolikt om en finlandism.

Om du har t.ex. en engelsk term och vill veta om du kan använda den, så kan du också använda Google. Begränsa sökningen till svenska sidor. Då får du reda på i vilken utsträckning termen används på svenska. Om det finns en svensk motsvarighet till termen, så brukar det också framkomma. Kom ihåg att vara tålmodig i ditt sökande! Sovra bland det material som finns på nätet, allt är inte tillförlitligt. Många forskare lägger ut sina artiklar på nätet, och det är i första hand de vetenskapliga texterna du kan ha hjälp av.

Du ska självfallet också läsa om ditt eget ämne på svenska, så är det lättare för dig att hitta termerna, och så lär du dig terminologin som helhet på svenska.

Hur använder du en engelsk term i en text på svenska?

Om du av någon orsak ändå vill använda en engelsk term, kan du gå till väga på två sätt:

Du kan välja att konsekvent använda den svenska termen och bara nämna den engelska – eller tvärtom. Om du väljer den svenska termen, kan du första gången den nämns i texten, placera den engelska inom parentes efter den svenska. På följande sätt:

Lexikal upprepning (eng. lexical repetition) används dock ofta om upprepningen av ord i längre textsekvenser, där upprepningen kan ha en textbindande funktion.
(Ur: Jan Lindström. Vackert, vackert! Syntaktisk reduplikation i svenskan. Studier i Nordisk filologi. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1999)

I resten av texten använder du enbart den svenska termen, och eftersom du har hänvisat till den engelska har du också definierat att den svenska termen inom ramarna för din uppsats har samma betydelse som den engelska.

Det kan rent praktiskt vara svårt att använda en engelsk term genomgående i en svensk text – framför allt kan böjningen orsaka problem. Ibland kan du dock bli tvungen att använda den engelska termen och en svensk term saknas, eller om det krävs en omskrivning på svenska. Då placerar du den svenska termen (eller omskrivningen) inom parentes efter den engelska, första gången du nämner termen. I resten av texten kan du sedan använda enbart den engelska termen.

Länkar till termbanker

Inom många vetenskapsområden har man arbetsgrupper som jobbar med att skapa termbanker på svenska. Följande webbplatser kan kanske hjälpa dig att hitta den term du söker:

www.tnc.se

• Tekniska nomenklaturcentralens termer för olika vetenskapsområden.

www.nada.kth.se/dataterm

• Datatermer

www.kotus.fi/svenska

• Svenska språkbyråns (vid Forskningscentralen för de inhemska språken) webbplats som har en omfattande länkförteckning. Här hittar du olika ordlistor och ordböcker i Norden. Här får du hjälp när du grubblar över terminologi.

www.vnk.fi/spraknamnden

• Statsrådets svenska språknämnds webbplats. Nämnden arbetar för ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk. Länkar till EU-relaterat material, förvaltning och lagstiftning.

www.justitie.regeringen.se/klarsprak

• Klarspråksgruppens webbplats med Myndigheternas skrivregler och Svarta listan som innehåller ord som man för undvika.