Talarens verktyg

För att kommunicera med publiken har talaren en rad olika verktyg till hands. Talarens viktigaste verktyg i talad kommunikation är naturligtvis språket, men man ska inte glömma bort den ickeverbala kommunikationen. Även om de viktigaste tankarna och idéerna förmedlas genom orden så är det rösten och kroppsspråket som avgör hur de ska tolkas. En blinkning eller ett ironiskt tonläge signalerar till exempel att talaren skämtar. De ickeverbala signalerna ger alltså kontexten och avslöjar talarens attityd och känslor. Den som är medveten om sitt kroppsspråk och sin röstanvändning kan förstärka och stödja det verbala innehållet med ickeverbala signaler.

Talaren har också andra verktyg än språket och kroppen. Han kan också sända ut vissa signaler genom sitt utseende och sina kläder och använda tiden, rummet och tekniska hjälpmedel för en effektiv kommunikation.