Styrelsemötet

Styrelsen i en förening/ett aktiebolag har möte vid behov, t.ex. en gång i månaden, och det är ordföranden och sekreteraren som förbereder mötet. Enbart styrelsemedlemmar får delta i styrelsemötet.
Ett styrelsemöte kan gå till på följande sätt, men variationer i detaljer kan förekomma. Beroende på förening kan mötena vara mer eller mindre formella.

1.Mötet öppnas och lagenlighet och beslutförhet konstateras
Mötet inleds med tre slag med klubban. Härefter förklaras mötet öppnat. Ordföranden skall göra följande för att deltagarna skall kunna konstatera att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört:
a) ur stadgarna läsa upp hur mötet skall sammankallats
b) referera hur mötet har sammankallats genom att läsa upp möteskallelsen, konstatera när kallelsen har utfärdats, konstatera om kallelsen har utfärdats på det sätt som stadgas, samt konstatera att de ärenden om vilka man enligt stadgarna måste meddela på förhand finns nämnda i kallelsen.
c) konstatera hur många röstberättigade medlemmar som deltar i mötet (Lehrer 2001)

2.Föredragningslistan godkänns
Ordföranden frågar mötesdeltagarna om mötet skall behandla ärendena i den ordning de finns upptagna på föredragningslistan. Om någon vill göra en ändring och detta vinner understöd så måste man rösta.

3.Protokollet från föregående möte justeras
Sekreteraren läser upp protokollet från föregående möte. Om ingen har något att anmärka mot protokollet godkänns det.

4.Beslutsärenden
Varje beslutsärende har en egen punkt på föredragningslistan. Ordföranden inleder varje ärende med att föredra detta för att ge deltagarna en uppfattning om vad saken gäller. Föredragningen innehåller också ett förslag till beslut. Efter detta inleds en diskussion om ärendet.

5. Anmälningsärenden
Anmälningsärenden föranleder inte beslut, utan det är i första hand frågan om information. Dessa kan vara t.ex. referat av en konferens eller inkomna brev eller skrivelser.

6.Övriga ärenden
Här behandlas frågor som tagits upp under mötet eller just innan. Mötet fattar inte beslut om dessa ärenden, som är oförberedda, men man kan ha en inledande diskussion om dem.

7.Nästa möte
Mötesdeltagarna kommer överens om tidpunkt för nästa möte.

8.Mötet avslutas