Ge och få respons

Till den kommunikativa färdigheten hör att kunna ta emot och ge respons. Mottagaren måste kunna skilja mellan den egna personligheten och sina färdigheter som talare. Om du tar all kritik personligt kommer du antingen att bli sårad eller försöka försvara dig själv. Klarar du däremot av att försöka betrakta dig själv utifrån med publikens ögon så är det lättare att ta till sig responsen och tillämpa förbättringsförslag. Responsen handlar inte bara om din roll som talare utan också om publikens reaktioner. Stämmer din åhöraranalys med publikens verkliga kunskap och attityder? Har du kunnat läsa publikens gensvar riktigt?

När du ger respons ska du framför allt tänka på att vara hövlig och koncentrera dig på sakfrågor. Ge alltså inga kommentarer om talarens säregna klädstil eller sätt att tala. Målet för en utvärdering är både att beskriva och utvärdera talarens prestation. Vid utvärdering är det viktigt att du alltid motiverar dina kommentarer och ger konkreta exempel. Det hjälper inte talaren att höra vaga beskrivningar. Om talaren gjort ett osäkert intryck kan du i responsen lägga till vad det var som gav detta intryck. Var det kroppsspråket, taltempot eller ögonkontakten?

Utvärderingen ska vara konstruktiv och syfta till att hjälpa talaren. Ensidig kritik kan vara nedbrytande för talarens självförtroende. Varje tal innehåller något gott och därför bör även uppmuntran och förbättringsförslag ingå i utvärderingen.

Du kan också utvärdera dig själv genom att filma in anförandet. När du tittar på inspelningen kan det kännas ovant att iaktta sig själv, men tänk på att inte fästa för mycket uppmärksamhet på enskilda detaljer som din röst, utan i stället koncentrera dig på hur du lyckas som talare.

Utvärderingsblanketter för självutvärdering och för lyssnarnas feedback finns under kategorin Responsblanketter.