Facit till övning i källhänvisningar och källförteckning

Uppgift 1

Om man råkar ha flera verk av samma författare från samma år markerar man verken med a respektive b, enligt alfabetisk ordning.

Den första siffran inom parentes anger årtalet då verket getts ut, den andra anger från vilken sida informationen är hämtad. Om man vill ange att det handlar om fler än en sida skriver man ff.

Förkortningen a.a. (anfört arbete) avser verk som man redan har hänvisat till. I modernt vetenskapligt skrivande används dock förkortningen inte, utan man skriver ut hela noten.

Uppgift 2

En post i källförteckningen inleds med namnet på författaren som skrivit det verk man hänvisar till. Därefter följer utgivningsår för verket, och sedan titeln på författarens text. Om det rör sig om en artikel, följer därefter titeln på artikelsamlingen. Därefter följer namnet på den skriftserie som volymen ingår i, förlagsort (inte tryckort), och till slut sidangivelserna för artikeln.

En redaktör för en volym anges med (red.) efter namnet, eller (ed.) på engelska.

Om man råkar ha flera verk av samma författare från samma år markerar man verken med a respektive b, enligt alfabetisk ordning. (se uppgift 1).

Uppslagsverk, ordböcker och liknande kräver att man anger vilken upplaga det rör sig om.

Artiklar ur dagstidningar anges med dagstidningens namn och datum då tidningen publicerades.