Om att läsa och föra anteckningar

Vetenskapligt skrivande förutsätter att du använder dig av andras texter som grund för din text. Detta i sin tur kräver att du kan välja ut vad du ska läsa, att du förstår det du läser och att du med egna ord kan återge detta. För att du ska få ut något av källtexterna krävs det att du för anteckningar medan du läser. Kom ihåg att inte skriva direkt av, utan försök ta ställning till informationen.

Är källan relevant för din text?

Du kommer snabbt att märka att du har för mycket källitteratur. Redan från början borde du välja ut det material som är absolut mest centralt för ditt ämne. För att kontrollera om en källa är relevant kan du gå till väga på följande sätt:

Skaffa dig en helhetsbild av källan:

• Läs innehållsförteckningen och se om det finns kapitel som direkt handlar om det du ska skriva om.
• Läs igenom registret för att se vilka ämnen som har flest sidhänvisningar.
• Skumma igenom de kapitel som verkar intressanta, och läs sammanfattningarna av dem.

Hitta syftet och problemställningen:

• Läs inledningen – oftast är syftet mycket klart formulerat. I avhandlingar finns syftet och frågeställningen många gånger under en separat rubrik. Läs också sammanfattningen i slutet. Där ger författaren svar på sin forskningsfråga och ett sammandrag av resultatet.

Att läsa och föra anteckningar för att hitta huvudpoängen i en text

Om du har konstaterat att källan i fråga är relevant för din text så är följande steg att göra anteckningar. Syftet är att förstå författarens huvudpoäng och framställa den med egna ord.

• Välj ut ett avsnitt ur källan (ca 10 sidor).
• Läs igenom texten och lägg den därefter åt sidan.
• Formulera med egna ord en mening som sammanfattar det du just läst, utan att titta på ursprungstexten.
• Fortsätt med nästa avsnitt.
• När du läst igenom hela texten på detta sätt har du till slut ett sammandrag – formulerat med egna ord – som du kan använda i din egen text. Kom ihåg att enbart koncentrera dig på det som är relevant för din uppsats.

Litteratur

Olga Dysthe m.fl. Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Studentlitteratur. Lund 2002