Några farliga finlandismer

Här följer ett urval finlandismer som du bör undvika:

Bort

Uttrycket lämna bort används i svenskan konkret, t.ex. om att lämna bort tvätt till ett tvätteri och att lämna bort sitt barn till fosterhem. Däremot skall vi inte använda det i betydelsen utelämna (t.ex. ett ord, en detalj; jfr fi. jättää pois). Blanda inte heller mellan utelämna och utlämna (jfr två av de sökande kan utelämnas från den slutliga diskussionen; flygkaparna kommer att utlämnas till sitt hemland).

Undvik också ett finskpåverkat ”bort” i uttryck som ”betala bort”, ”kom bort”. Skriv i stället t.ex. han betalade hela sin skuld; kom hit, kom så går vi (eller gå bort därifrån). Obs. att gå bort i vissa fall uppfattas som en eufemism för dö.

Egenläkare

är en direkt översättning av fi. omalääkäri. På svenska används förleden egen- inte på detta sätt (jfr det korrekta egenföretagare). Det riktiga svenska ordet är husläkare (det är helt inarbetat i Sverige om i stort sett samma företeelse). Egenvård talar man däremot om när det är fråga om att man själv sköter sin vård.

Före/innan/förrän

Före är en preposition och bör användas bara framför substantiv eller andra s.k. nominalfraser: vi träffas knappast före semestern, han blev färdig före sin bror – alltså inte vid fullständiga satser som i ”vi träffas knappast före semestern börjar”.

Vid satser med predikat används innan i jakande sammanhang och förrän i nekande sammanhang: innan programmet börjar, innan det blir vinter; inte förrän det har slutat regna, ingenting blir bättre förrän vi har fått en ny chef.
Innan kan också användas som preposition: innan jul.

Hamna

skall inte användas med att-sats (”hamna att göra något”). Säg i stället t.ex. bli tvungen att, få lov att, råka ut för att.
Hamna konstrueras med på och i, inte ”till”: han hamnade på Åland, jag hamnade i en penibel situation.
Man kan inte ”hamna ut för” något, utan man råkar ut för något.

Långt

bör inte användas i den abstrakta betydelsen ‘i stor utsträckning’, ‘i hög grad’. Säg inte ”det är långt en fråga om jämställdhet”, ”vi är långt av samma åsikt” utan t.ex. det är i hög grad / i (mångt och) mycket en fråga om jämställdhet; vi är i långa stycken / i det stora hela av samma åsikt.

Nationalekonomi

är en vetenskap (fi. kansantaloustiede). Det svenska ordet för fi. kansantalous är samhällsekonomi (tidigare talade man också om folkhushållet, men det ordet är föråldrat använt om moderna förhållanden). Den andra huvudtypen av ekonomi är företagsekonomi.

Palaver

innebär på svenska en mer eller mindre oordnad och animerad diskussion (det uppstod en ryslig palaver). I neutrala sammanhang bör vi därför tala om möte, sammanträde, sammankomst, diskussion el.dyl.

Rusvård

skall vi inte tala om, utan missbrukarvård eller alkoholist-och narkomanvård. Det finns bl.a. en lag om missbrukarvård. Det är ju inte ruset man vårdar, utan missbrukarna.

Sakkännare

heter på korrekt svenska expert eller sakkunnig. Det senare används bl.a. om dem som ger utlåtanden vid tillsättning av akademiska tjänster. En närliggande betydelse har specialist, som också används i den speciella betydelsen ’specialiserad läkare’ (t.ex. specialist på barnsjukdomar). I den betydelsen bör vi inte använda specialläkare, som dock förekommer som tjänstetitel i Finland (i Sverige specialistläkare).

Skild

I singularis används skild bara i betydelsen ‘avskild, frånskild, lösgjord’ o.dyl.: den mördade låg med huvudet skilt från kroppen, han lever skild från sin fru. I pluralis betyder skilda detsamma som olika. Undvik att använda skild i betydelsen ‘särskild, separat, för sig’.

Särskilda vägar för cyklister och gående innebär alltså att cyklister och gående använder samma vägar (som är reserverade för dem), medan skilda vägar för cyklister och gående innebär att cyklisterna har sina vägar och de gående sina. Jfr vidare t.ex. jag har ingenting särskilt att berätta, det här är en fråga för sig, hon bor i ett rum med egen ingång.

Läs mera i Hugo Bergroth, Finlandssvenska, § 302.

Skolning, skolningstillfälle

Det fristående skolning används sällan på svenska, utan man talar om utbildning. Däremot är omskolning och inskolning fullt användbara ord.

”Skolningstillfälle” är ett dubbelfel, för där är också tillfälle oriktigt använt. I nio fall av tio motsvaras finskans koulutustilaisuus helt enkelt av kurs. Ofta går det också bra med det enkla utbildning (”jag skall delta i utbildning hela förmiddagen i morgon”).

Vakans

avser en tjänst eller befattning som är vakant, dvs. obesatt. Det finska vakanssi används däremot ofta i den allmänna betydelsen befattning (säg alltså t.ex. nedskärningarna innebär att polisen måste avstå från tio befattningar, inte ”vakanser”).

Litteratur

Mikael Reuter, 2003. Översättning och språkriktighet. Helsingfors

Finlandssvenskan och den vetenskapliga texten

Finlandssvenskan har i någon mån alltid skilt sig från den svenska som talas i Sverige. Det är i första hand på lexikal nivå (ord och uttryck) som skillnaderna finns. Nästan alla finlandssvenskar använder ord som kiva, talko och rosk.
Alla finlandismer är dock inte ”förbjudna” – det finns finlandismer som kan betraktas som mer accepterade än andra.

Bland de s.k. accepterade finlandismerna hittar man t.ex. ord för sådana företeelser som bara finns i Finland, t.ex. arbetarinstitut, frontmannapension, sjukförsäkringskort och yrkesinstitut. Det finns också accepterade finlandismer som har en sverigesvensk motsvarighet (inom parentes), t.ex. deposition (insättning), disponent (vicevärd), sjukskötare (sjuksköterska).

De flesta finlandssvenska särdrag som förekommer i studenters uppsatser är dock tillfälliga fel som uppstår t.ex. när studenten översätter finska termer till svenska, eller använder finskinspirerade konstruktioner. Ofta förekommande översättningslån från finskan är t.ex. hamna att göra något (bli tvungen att göra något), taltur (inlägg), skolningstillfälle (kurs), nyfamilj (ombildad familj), dragare (ledare) och göra ett beslut (fatta eller ta ett beslut).

Finns det en finlandssvensk vetenskaplig norm?

Det finns inget separat finlandssvenskt vetenskapligt språk. Möjligen finns det en tendens att skriva stramare och striktare vetenskapliga texter i Finland – både på svenska och finska – än i Sverige. Detta är inte nödvändigtvis något att sträva efter. Du ska följa samma regler för vetenskapligt skrivande som man följer i Sverige. Grundregeln är att din uppsats ska kunna läsas och förstås av en sverigesvensk.

Litteratur

Mikael Reuter, 2003. Översättning och språkriktighet. Helsingfors

Exempel på goda studenttexter

I det följande ser du två exempel på goda texter. Texterna är autentiska. Efter texterna följer kommentarer till dessa.

Text 1

Annika Svedholm, studerande vid psykologiska institutionen.

Referat av artikeln ”Core Knowledge” av Elizabeth Spelke,
publicerad i American Psychologist, 55, 1233-1243 (2000)

I recensionsartikeln ”Core Knowledge” presenterar Elizabeth Spelke tanken att forskning kring människans högsta kognitiva färdigheter skulle kunna dra nytta av att ändra fokus. Traditionellt har forskning kring unikt mänskliga färdigheter såsom läsande och matematik närmat sig ämnet genom att studera antingen vuxna människor hos vilka förmågan redan är fullt utvecklad, eller barn som håller på att lära sig. Spelke talar för att man också borde undersöka hurdana grundläggande färdigheter nyfödda barn har. Likaså kunde forskarna lära sig av studier med andra primater. Resonemanget går ut på att människans högre kognitiva färdigheter byggs upp av enklare färdigheter, som i sin renaste form går att hitta just hos nyfödda, och i viss grad även hos apor och andra djur. Spelke antar att kunskap om de enklare färdigheterna skulle leda till framsteg i att förstå hur de mer komplicerade färdigheterna är upbyggda.
Enligt tankesättet som Spelke förespråkar opererar alla kognitiva förmågor med representationer, som i sin tur har skapats av domän- och uppgiftsspecifika kunskapssystem. Att ett system är domänspecifikt innebär att det endast kan operera med en viss slags stimulus, t.ex. med separata objekt men inte med delar av större objekt. Uppgiftsspecificitet betyder att systemet endast fungerar under vissa omständigheter, t.ex. att det kan användas till att följa en stimulus med blicken, men inte till att uppskatta stimulusantal.

Text 2

Jarre Parkatti, studerande vid filosofiska institutionen

Inledning till pro gradu avhandling

Denna pro gradu-avhandling handlar om den engelske sociologen Anthony Giddens struktureringsteori och dess betydelse för förståelsen av den sociala ontologin. Vid min granskning av struktureringsteorins uppbyggnad begränsar jag mig till de aspekter av teorin som från början utgjort dess kärna och ter sig filosofiskt mest relevanta. Till dessa aspekter hör hur begreppen aktör, social handling och struktur samt relationen mellan dem bör uppfattas. Efter att ha redogjort för struktureringsteorin och presenterat kritik som riktats mot Giddens, fördjupar jag diskussionen genom att knyta den till den filosofiska kontroversen mellan metodologiska individualister och holister.

Hur kan valet att behandla en samhällsvetares arbete i en filosofisk pro gradu-avhandling försvaras? Orsaken till att jag väljer att sätta mig in i Giddens teoretiserande måste naturligtvis delvis sökas i subjektiva faktorer och en intuition om vad det, givet mina intressen, är fruktbart att ägna sig åt. Struktureringsteorin är i varje fall, ur ett mer allmängiltigt perspektiv, relevant som tema för en filosofisk avhandling p.g.a. dess breda och filosofiskt färgade infallsvinkel på samhällsvetenskapens problem. Valet av studieobjektet kan rättfärdigas genom att påpeka att struktureringsteorin, trots att den rör sig på en samhällsteoretisk snarare än en rent filosofisk nivå, i lika hög grad är en ontologisk beskrivning av den sociala verkligheten som en substantiell sociologisk teori. I detta arbete intresserar jag mig dessutom för struktureringsteorins centrala begrepp och inte för vilket empiriskt belägg som kan anföras till dess försvar. Slutligen utgår jag från att mycket intressant står att finna i gränsmarken mellan samhällsvetenskapens och filosofins område. Ur ett giddenskt perspektiv kan man t.o.m. rikta kritik mot den praktiska filosofin för att den i hög grad koncentrerar sig på abstrakta diskussioner utan anknytning till det samhällsvetenskapliga fältet.

Text 1, Annikas text

Den här texten är alltså ett referat av en vetenskaplig artikel. Det goda med Annikas text är att hon genast i inledningen ger en helhetsbild av den vetenskapliga texten, innan hon går in på mer detaljerad information. Texten är alltså mycket logiskt uppbyggd.
Texten håller också en hög vetenskaplig nivå – den innehåller en hel del termer och är väldigt koncentrerad. Men samtidigt är texten mycket läsarorienterad tack vare sin logiska struktur. Det här är en text som är skriven för att läsas. Skribenten har hittat en god balans mellan det vetenskapliga och det mottagarorienterade.

Text 2, Jarres text

Denna text är det inledande stycket i en avhandling pro gradu i filosofi. På samma sätt som i Annikas text ger Jarre redan i första meningen en utmärkt och kort redogörelse för vad hans avhandling kommer att handla om. Därnäst går han in mera i detalj på vad han kommer att ta upp. Trots att texten är fullspäckad med termer är den ändå lätt att läsa och att förstå. Texten speglar också ett djupt kunnande inom området. Det är en text som är bra tänkt – och därmed också bra skriven.

Skriv klart, precist och överskådligt

Den skrivna texten skall vara explicit, d.v.s. klar och tydlig, i motsats till det talade språket som kan vara implicit, d.v.s en del kan underförstås.

I en vetenskaplig text ska så litet som möjligt underförstås. Du ska redogöra för och förklara i princip allt. Därmed inte sagt att du ska vara överdrivet precis, att du måste förklara också de enklaste samband. En god regel är att tänka på sin mottagare – vad är det självklart att han eller hon känner till och vad är det du måste utreda mer noggrant?

Skriv varierat!

Att skriva varierat innebär dels att inte upprepa samma ord för många gånger i samma avsnitt, och dels att variera satskonstruktionerna. Se följande avskräckande exempel (jfr. med Tänk på din mottagare.

Det är bevisat att lek är viktigt för barn. I leken kan barnen vara sig själva. Lek kan vara både funktion och innehåll. Barnen behöver lek för att utvecklas. Läraren måste ge utrymme för lek.

Här upprepar skribenten ordet lek fem gånger i samma korta stycke, vilket är bara ett av problemen med denna text. Använd pronomen för att skapa variation!

En text kan inte heller bestå av bara huvudsatser – variera alltså satskonstruktionen!

Om att variera för mycket

Vad gäller specifik terminolog ska du vara restriktiv med variationen. En term kan inte ha många betydelser, och två termer kan inte heller ha exakt samma betydelse. Om du har bestämt dig för att använda en term, så måste du konsekvent använda den genom hela uppsatsen.

Skriv personligt!

Goda texter har en personlig stil. Läsaren skall ”höra” författarens röst när han eller hon läser texten. Också strikt vetenskapliga texter, där författaren står i bakgrunden, bör ha en personlig ansats.

Det är ofta den personliga tonen i texten som gör den intressant – och läsvärd.

Tänk på din mottagare!

När du skriver deltar du alltid i en interaktion med den som läser. Ha alltid kommunikationsaspekten i bakhuvudet medan du skriver. Tänk på den du riktar din text till – vad behöver han eller hon veta, vad är relevant, intressant och informativt?

Skriv för att du vill förmedla något till läsaren!

Följande text är ett typexempel på en text som är skriven bara för att försöka fylla papper.

Det är bevisat att lek är viktigt för barn. I leken kan barnen vara sig själva. Lek kan vara både funktion och innehåll. Barnen behöver lek för att utvecklas. Läraren måste ge utrymme för lek.

Texten saknar alltså engagemang. Skribenten har egentligen inget att säga. Alla dessa påståenden måste broderas ut, utvecklas innehållsmässigt, för att texten ska ha något att förmedla. Var och en av huvudsatserna kunde utgöra den inledande meningen i ett stycke:

Det är bevisat att lek är viktigt för barn.

Vem har sagt så? Varför är lek viktigt? För vilka barn? Vad innebär detta?

I leken kan barnen vara sig själva.

Vad betyder det att ”vara sig själv”? Varför är det viktigt att barn kan vara sig själva?

Lek kan vara både funktion och innehåll.

Vad menas med funktion och vilka funktioner kan leken ha? Vad menas på motsvarande sätt med innehåll? Varför är detta intressant och viktigt?

Barnen behöver lek för att utvecklas.

Varför? Vem har sagt så?

Läraren måste ge utrymme för lek.

På vilket sätt? Var, när? Vem har sagt så?

Samtidigt som du besvarar dessa frågor kommer du sannolikt att variera satskonstruktionerna; du använder dig av bisatser och infogar s.k. bindeord. Kom också ihåg att inte upprepa ordet lek, syfta tillbaka på ordet med pronominet ”den”.

Uppläst text

Om du anser att du borde skriva ner ditt tal – fundera två gånger om det verkligen behövs. Du vinner alltid i publikkontakt om du kan extemporera talet, och använda dig av minnesanteckningar i stället.

Om du ändå skriver ner talet, tänk då på att skriva för örat. Disponera talet utgående från att lyssnarna ska förstå med en gång. Försök komma på fyndiga liknelser och metaforer som konkretiserar det du talar om. Upprepa genom att omskriva, och sammanfatta hellre en gång för mycket än för lite.
Var omsorgsfull i dina formuleringar. Undvik konstruktioner som verkar tunga och skriftspråkliga:

• Vid av beslutandet av beskattningsgraden bör man beakta att barnfamiljernas barnantal korrelerar med deras grad av ekonomisk osäkerhet.

Säg det i stället på ett talspråkligare, direktare sätt:

• När det föds fler barn i en familj innebär det i allmänhet att familjen får det ekonomiskt kärvare. Det måste man beakta när man fastställer skattegraden.

Peka framåt och bakåt i talet. Var noggrann med textbindningen så att du hittar bra bryggor från en del av texten till följande Använd uttryck som: Till att börja med, därför, eftersom, å andra sidan, som en följd av, först, sedan, för det första, för det andra, för det tredje, etc., avslutningsvis, så att lyssnaren vet var i talet hon befinner sig.

När en läsare läser en text kan hon SE var i texten hon befinner sig. En lyssnare måste få hjälp med den orienteringen.

Bilagor

Eventuella bilagor placerar du i regel sist i uppsatsen. Det finns inga obligatoriska bilagor. Inom vissa ämnesområden är det nödvändigt att ha dem, andra kan klara sig bra utan.

Som bilaga presenterar du sådant som tar för mycket utrymme i själva uppsatsen och därför stör helheten eller läsbarheten.

Tänk noga efter om du verkligen behöver en bilaga eller inte.

Överväg också om en tabell ska bifogas eller ingå i själv texten. Om tabellen ger koncentrerad information som kommenteras i texten ska den stå i anslutning till kommentarerna. Läs mera om tabeller, kartor och diagram.

Om bilagorna är flera än en numreras de i den ordning de har. Skriv ordet Bilaga och eventuell nummer högst upp på bilagans första sida. Bilagorna skrivs in med sidangivelse i innehållsförteckningen.

Litteratur

Klicka på bilden nedan så kan du se hur en litteraturlista är uppbyggd.

Litteraturlistan

Efter själva texten, före eventuella bilagor placerar du litteraturlistan. Litteraturlistan, eller källförteckningen, som den också kan kallas, utformas enligt vissa principer. Den viktigaste är att den utformas konsekvent.

Allteftersom du skriver din text och hänvisar till andra författare lönar det sig att omedelbart skriva upp källan, alltså:

 • författarnamn (titel på arbetet om författarnamn saknas)
 • utgivningsår
 • textens titel (utgivare)
 • upplaga, om senare än 1:a
 • förlagsort (inte tryckort!)
 • utgivande förlag eller institution
 • sidhänvisning

När texten är färdig har du redan en litteraturlista som du kan bearbeta. (Det är faktiskt oerhört besvärligt att börja sammanställa en litteraturlista utgående från dina hänvisningar i texten i efterhand!) Nu måste du se till att listan utformas på ett enhetligt sätt i alfabetisk ordning. Observera att man hänvisar till artiklar enligt författarens namn.

Elektroniska källor

Om du har använt både tryckta och elektroniska källor kan du separera dem även om det inte finns något krav på att du måste göra det. Källuppgifterna bör innehålla så mycket som möjligt av följande:

 • textens författare
 • utgivningsår
 • titel på html-dokument, huvudrubrik i textfil, innehåll i fältet Subject, Ärende: o.s.v. i e-brev, elektroniskt diskussionsinlägg eller liknande
 • förlag eller annan utgivande organisation typ av medium (cd-rom, databas, diskett, www, e-post, diskussionsgrupp/BBS etc.)
 • adressuppgifter och liknande (identifiering av källan, t.ex. resurs på Internet, meddelaridentitetsfält [Message-ID] för e-brev och elektroniska diskussionsinlägg, ISBN-nummer eller liknande för cd-rom); observera att adressen till källan skall skrivas på i källan angett sätt med stora/små bokstäver
 • tid för färdigställande eller senaste uppdatering av materialet
 • versionsnummer om senare version än första datum och tid för när informationen hämtades
 • eventuella uppgifter om tillgänglighet, krav på datorkapacitet, program, programversioner etc.

Muntliga källor

Ibland händer att du har talat med en person som lämnat viktiga uppgifter muntligen eller att du vill hänvisa till ett föredrag som du har lyssnat till. Du anger den muntliga källan med efternamn och förnamn, eventuell titel eller yrkesbeteckning. Dessutom skriver du ut hur och när informationen har förmedlats. Du kan skriva exempelvis så här:

Palmén, Helena, muntl. Telefonsamtal den 29 maj 2005.

Litteratur

Siv Strömquist, 1998. Uppsatshandboken. Hallgren och Fallgren
Svenska skrivregler, 2001. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden.