Att popularisera vetenskap – textverkstad (2 sp) på centrumcampus

Öppna dina vetenskapliga texter och utveckla din förmåga att skriva
för en bredare publik på svenska! På kursen Att popularisera vetenskap
bearbetar deltagarna egna texter som sedan kan publiceras som
tidnings- eller tidskriftsartiklar. Deltagarna läser och ger feedback
på varandras texter. På kursen fokuserar man också på att utveckla
deltagarnas förmåga att ta och ge respons.

Kursen riktar sig till magisterstuderande, doktorander och forskare
vid Helsingfors universitet. För att avlägga den krävs att man är
närvarande minst tre av fyra träffar.

Som kursledare fungerar universitetslektor FD Åsa Mickwitz vid
Språkcentrum.

Kursen består av 12 föreläsnings- och övningstimmar på centrumcampus:
Tid: kl. 9-12 måndagar 16.1, 30.1, 13.2. och 27.2.2012 kl. 9-12
Plats: Fabiansgatan 26, SR 207

Du kan anmäla dig via denna blankett:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/22749/lomake.html

Om du har frågor, skicka e-post till asa.mickwitz@helsinki.fi.

Språkalliansen hösten 2011

Stöd för vetenskapligt skrivande

Kursen är tänkt som hjälp med kandidat- och magisteravhandlingen samt artiklar och
skrivuppgifter. Vi bekantar oss med svenskans skrivregler, menings- och textstruktur samt hur man skriver klarspråk. Dessutom presenteras skrivhandböcker, ordböcker och andra hjälpmedel.

Tid: Tisdagar kl. 10-12 (11.11-13.12)
Plats: U38 F205
Lärare: Jenny Sylvin

Om du har frågor om kursen, skriv e-post till koordinator Joonas Leppänen (helsingforsalliansen@hanken.fi).

Kostnadsfritt språkstöd för examensarbeten

Behöver du någon som hjälper dig med språket i ditt examensarbete, din proseminarieuppsats, eller din kandidatuppsats på svenska? Språkalliansen erbjuder kostnadsfritt språkstöd för examensarbeten.

Språkstödet går ut på att en språkgranskare läser en del (ca 8–10 sidor) av din text och därefter ger språkgranskaren respons på texten. Du ska sedan – utgående från de kommentarer du fått – själv gå igenom och förbättra resten av din text.

Språkgranskarna kan ta emot enbart ett begränsat antal arbeten under hösten 2011 och arbetena granskas i den ordning de anländer. Ta alltså kontakt i tid om du behöver hjälp med ditt språk!

Mer information om språkstödet ges av Helsingforsalliansens koordinator, FM Joonas Leppänen
helsingforsalliansen@hanken.fi, tfn: 040 352 1297

Grunderna i akademiskt skrivande

99190 Grunderna i akademiskt skrivande (1 sp) på centrumcampus

På kursen behandlas grunderna i hur ett examensarbete vid universitetet struktureras upp och vad en vetenskaplig text är. Dessutom diskuteras hur en egen text på svenska formuleras utgående från källor på främmande språk samt hur man hänvisar och refererar i vetenskapliga texter. Detaljerade språkliga problem och stilfrågor vad gäller enskilda uttryck tas också upp i mån av möjlighet.

Kursen riktar sig till studerande vid Helsingfors universitet som håller på och skriver ett examensarbete.

Som kursledare fungerar universitetslärare FD Åsa Mickwitz vid Språkcentrum.

Kursen består av 14 föreläsnings- och övningstimmar på centrumcampus:

Tid: Måndagar 14.3–2.5.2011 kl. 14–16
Plats: Fabiansgatan 26, seminarierum 205

Anmälning via Weboodi. OBS! Anmälningstiden är 28.2–6.3!

De där satsumorna

Senhösten är citrusfrukternas tid i fruktdisken. Men hur stavas orden egentligen på svenska, och hur böjer man dem?

Läs mer om böjningen av klementin och satsuma på Språkrådets hemsida:

http://www.sprakradet.se/8809

Språk- och textvård för handledare 3.11 – 17.11.2010

Språk- och textvård för handledare på centrumcampus

Lär dig att ge språklig handledning på dina studenters texter! På kursen Språk- och
textvård för handledare kan du utveckla förmågan att ge handledning i hur man planerar, strukturerar och språkgranskar en vetenskaplig text. På kursen diskuteras autentiska examensarbeten och hur man undervisar skribenter i att märka brister i en text.

Kursdeltagarna har möjlighet att påverka kursens innehåll i hög grad, därför är det viktigt att alla deltagare svarar på frågorna i anmälningsblanketten.

Kursen riktar sig till professorer och lärare vid Helsingfors universitet som handleder
examensarbeten.

Som kursledare fungerar universitetslärare FD Åsa Mickwitz vid Språkcentrum.
Kursen består av 6 föreläsnings- och övningstimmar på centrumcampus:
Tid: kl. 8–10 onsdagar 3.11, 10.11 och 17.11.2010.
Plats: Fabiansgatan 26, LS 11

Anmäl dig genom att fylla i denna blankett:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/22613/lomake.html
Anmälningstiden går ut 24.10.2010.

Kan man skriva vetenskap på svenska? 30.9.2010 kl. 14-17

Kan man skriva vetenskap på svenska?
Slutseminarium för projektet ”Ett lyft för svenskan”
Torsdagen den 30.9.2010 klockan 14.00–17.00.
Festsalen, Soc&kom, Snellmansgatan 12, ingång från Yrjö-Koskinens gata 3, Helsingfors.

14.00 Inledning
Beatrice Silén, universitetslektor, Helsingfors universitet, ordförande för Språkalliansen.

14.10 Hur kan man utveckla studenternas vetenskapliga skrivande?
Åsa Mickwitz, universitetslärare, Helsingfors universitet.

Diskussion.

15.00 Kaffe med tilltugg.

15.30 Handledaren – ett viktigt språkligt stöd för studenten

Paneldiskussion
Kristina Lindström, universitetslektor, Agrokultur-forstvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet.
Tom Pettersson, klinisk lärare, Medicinska fakulteten, Helsingfors universitet
Michael Patzschke, universitetslektor, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet.
Annika Lillrank, docent, universitetslektor, Svenska social – och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.
Anders von Koskull, lektor, Hanken.

16.45 Utvärdering – en blick mot framtiden.

17.00 Seminariet avslutas.

Seminariet ordnas av Språkalliansen, ett samarbetsforum för språkundervisning vid de svensk- och tvåspråkiga högkolorna i Helsingfors. Seminariet är avslutningen på projektet ”Ett lyft för svenskan”, som finansierats av Svenska kulturfonden 2007–2010. Åsa Mickwitz har varit koordinator för projektet och skrivit slutrapporten.

Seminariet riktar sig till undervisande personal vid allianshögskolorna och alla andra med intresse för svenska som vetenskapsspråk.

Anmälningar senast 24.9.2010 till Språkalliansens koordinator Åsa Wallendahl, e-post: asa.wallendahl@hanken.fi eller tfn 040 3521297.

Språkalliansens 10-årssymposium

Välkommen till Språkalliansens 10-årssymposium!

Språkalliansen firar sin 10-åriga verksamhet med ett jubileumssymposium torsdagen den 29 oktober 2009 kl 14.00 – 18.00 på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet,
Snellmansgatan 12, Festsalen (ingång från Yrjö-Koskinens gata).

Program

Symposiet öppnas
Universitetslektor Beatrice Silén, Språkalliansens ordförande

Gener för språk och språk för gener, den svåra konsten att förmedla vetenskap
FD Katja Bargum

Undervisning i finska – för vem och varför?
Lektor Tuula Marila

Vad är essäistiskt?
Professor Merete Mazzarella

Musik
Satu Wendell, sång och Myrna Eklund, piano

Vägar till ett akademiskt skriftspråk – studenters vetenskapliga skrivande
FD Sofia Ask, Växjö universitet

Musik
Satu Wendell, sång och Myrna Eklund, piano

Traktering

Anmälan
Anmäl dig senast den 15.10.2009.

För mer information vänligen kontakta sprakalliansen@hanken.fi.

Alla intresserade hälsas varmt välkomna!

6 vanliga frågor om vetenskapligt skrivande


1. Kan man citera på finska?

Helst inte, och aldrig utan att ge en översättning inom parentes (eller i noter) efteråt. Välj att referera dina finskspråkiga källor i stället. Finska är inte ett lingua franca inom den svenska vetenskapsdiskursen. Texter som är skrivna på engelska, tyska och ev. franska kan citeras utan att du ger en översättning.

2. Skall punkten placeras före eller efter parentesen som innehåller en hänvisning?

Tumregeln är att om hänvisningen berör hela föregående stycke, ska punkten placeras före parentesen. Om hänvisningen berör enbart föregående sats, skall punkten placeras efter parentesen.

3. Vad är en term? Hur vet man vilka termer som måste definieras?

Vad som kan betraktas som en term beror på ditt ämne. Huruvida den ska definieras beror dels på vem uppsatsen riktar sig till, dels på om termen i fråga är central för ditt ämne, eller om du bara nämner den ”i förbifarten”. Du ska självklart noggrant avgränsa och definiera termen ”tvåspråkighet” om det är ämnet för din uppsats.

Inom vissa vetenskapliga diskurser kan texten förlora sin trovärdighet om skribenten definierar central terminologi.

4. När ska man citera och när ska man referera?

Det är i allmänhet vettigast att referera. Citerar gör man enbart om själva källtexten som sådan kan belysa din text genom att du citerar den. Det är i allmänhet tungt att läsa en text som innehåller många citat.

5. Vad är plagiat?

Du plagierar:

  • om du skriver direkt av en text (även om du anger källa).
  • om du använder andras idéer (utan att ange källa).

Notera också: ”Det är plagiat även om du i egna ord refererar en källa på ett sådant sätt att det – vid en jämförelse mellan ursprungstexten och din egen text – klart och tydligt framgår att du inte skulle ha kunnat skriva detta utan att ha källan framför dig” (Dysthe m.fl 2002:34)

6. Hur hänvisar jag till en artikel i en tidskrift eller i en artikelsamling?

Du ska alltid referera till författaren som skrivit artikeln, inte till den som står som redaktör för tidskriften eller boken. Se följande exempel:

Mattfolk, Leila, Mickwitz, Åsa & Östman, Jan-Ola. 2004. Finlandssvensk språknormering. I: Sandøy, Helge og Jan-Ola Östman (red.), ”Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord, s. 219–252. (Moderne importord i språka i Norden 2.) Oslo: Novus.