Asiantuntijana työelämässä

Puheviestintäosaaminen on ammattiosaamisen ulottuvuus. Se on ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä tietoja, taitoja, kykyä ja ominaisuuksia, asenteita ja ymmärrystä, joita asiantuntija tarvitsee työssä menestymiseen (Kostiainen 2003). Puheviestintäosaaminen tekee asiantuntijuuden näkyväksi ja antaa yksilölle työssä tarvittavan tavoitteellisen toimintakyvyn.

Pärjätäkseen nykypäivän työelämässä akateemisen asiantuntijan on ymmärrettävä yhteistoimintaa ohjaavia ilmiöitä ja ryhmässä toimimisen pelisääntöjä. Työyhteisössä ja erilaisissa asiantuntijaverkostoissa toimiminen perustuu vuorovaikutukseen. On pystyttävä ideoimaan ja kehittämään asioita yhdessä, ratkaisemaan monisyisiä ongelmia yhdessä ja rakennettava ja ylläpidettävä erilaisia kontaktiverkostoja. Kollektiivinen tai verkottunut asiantuntijuus edellyttää yhdessä ajattelemista ja tutkimista, eli kollektiivisen erityisasiantuntijuuden syntyminen ja kehittyminen vaatii viestintäosaamista.

Nykypäivänä työelämän ryhmät ovat moninaisia. Yhteisen viestintäkulttuurin rakentaminen ja toimintatavoista sopiminen saattavat vaatia enemmän ponnisteluja, jos ryhmän jäsenet lähestyvät ryhmätyötä hyvin erilaisista näkökulmista, tottumuksista, työskentelytavoista, arvoista ja asenteista käsin. Tällaisia haasteita tarjoavat esimerkiksi monikulttuuriset, hajautetut tai moniammatilliset ryhmät ja tiimit.