Ideointivaihe

Kun peruslähtökohdat on selvitetty, on aika löytää keskeisin sanottava. Seminaariesitelmiin, tutkielmiin ja laajoihin esseihin on monesti valmiina aihe, mutta se on vasta alkulähtökohta.

Kirjoittajan on itse päätettävä, miten aihetta aikoo käsitellä, mikä on näkökulma ja mahdollinen ongelmanasettelu. Kaikista esiin tulevista ideoista on valittava vain joku määrä tekstiin asti.

Ideointi on työvaihe, jossa kritiikki on syytä jättää sivuun. Tässä vaiheessa kaikki käy. Tapoja on monta, ja oma kannattaa valita omien taipumuksien mukaan. Tärkeintä on, että myös ideoinnista syntyy jotakin konkreettista. Myös ideointivaiheessa voi jo pyytää palautetta.

Lukeminen

Hyvin yksinkertainen tapa löytää ideoita kirjoittamiseen on lukea kaikkea asiaan liittyvää. Myös muu kuin tieteellinen teksti kelpaa hyvin. Toisten tekstien herättämät ajatukset laittavat omat ajatukset liikkeelle. Ideat on hyvä kirjoittaa saman tien muistiin.

Etenkin siinä vaiheessa, kun valitaan tutkimukselle aihetta, lukeminen on tehokas ideointitapa. Oman alan uusimpien kotimaisten ja kansainvälisten julkaisujen selailu voi virittää ajatuksia. Myös esimerkiksi oman oppiaineen edellisvuotisten gradujen ja väitöskirjojen läpikäynti antaa kuvan siitä, mitä omalla alalla tutkitaan.

Miellekartta ja idealista

Miellekartta (mind map, ideakartta) piirretään usein käsin paperille. Jonkin keskusidean, sanan tai keskeisen käsitteen ympärille aletaan hahmotella asiasta mieleen tulevia seikkoja.
Asioiden keskinäiset suhteet on helppo merkitä erilaisin viivoin, kuvioin ja värein.

Miellekarttaa voi käyttää myös referoimisen apuna. Luetun tekstin pääidea valitaan keskelle. Karttaan merkitään tekstin keskeisimmät asiat mutta myös merkityssuhteet, syyt, seuraukset ja perustelut.

Ranskalaisin viivoin tehtävä idealista muistuttaa periaatteeltaan miellekarttaa, mutta siinä ideat vain listataan ja ryhmitellään myöhemmin.

Vapaa kirjoittelu

Työtapoina vapaa kirjoittelu, tekstin suoltaminen ja silmukointi tarkoittavat osapuilleen samaa. Tarkoitus on kirjoittaa kritiikittömästi ja miettimään pysähtymättä omasta peruskäsitteestään tai ideasta esimerkiksi 15 minuuttia. Sitten teksti luetaan läpi ja siitä poimitaan parhaat ajatukset. Näistä ajatuksista valitaan jokin, josta kirjoitetaan taas vartin verran. Nämä vaiheet toistetaan tarvittavan monta kertaa. Lopulta käsissä on paitsi monenlaista asiaan liittyvää myös muutama hioutunut ajatus. Tätä vapaan kirjoittamisen tekniikkaa kannattaa käyttää myös silloin, kun kirjoittaminen tuntuu vaikealta tai ylitsepääsemättömältä. Tekstiä kyllä syntyy, kun jätät itsekritiikin hetkeksi sivuun.

Kuutiointi

Kuutioinnin idea on etsiä samasta asiasta eri puolia. Lähtökohdaksi otetaan taas oma ydinasia tai -käsite. Asiaa käsitellään kuudelta kannalta. Harjoitusta kannattaa soveltaa niin, että kirjoittaa esimerkiksi 5 minuuttia yhdestä näkökulmasta ja vaihtaa sitten toiseen.

Kuution sivut:

  1. kuvaile,
  2. vertaile,
  3. yhdistele,
  4. sovella,
  5. analysoi,
  6. valitse hyviä tai huonoja puolia.