Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielma on yliopiston alemman korkeakoulututkinnon lopputyö, jonka tavoitteena on välittää tietoa sekä osoittaa oppineisuutta: kirjoittaja näyttää tekstinsä avulla, että hän osaa rajata aiheen ja soveltaa siihen liittyvää käsitteistöä ja lähdekirjallisuutta sekä argumentoida sujuvalla asiatyylillä.

Kandidaantitutkielman tekstilajipiirteet eivät ole yhtä vakiintuneita kuin ylemmän korkeakoulututkinnon lopputyön eli pro gradu -tutkielman piirteet. Siksi voidaankin ajatella, että kandidaatintutkielma on tekstilajin sijaan opintosuorite, jonka muoto ja sisältö vaihtelevat oppialoittain ja oppilaitoksittain.  Moni kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan jotakin ongelmaa tai aihepiiriä analyyttisesti valitun kirjallisuuden pohjalta. Osa kandidaatintöistä on puolestaan eräänlaisia pienoisgraduja eli tutkimusraportteja, joilla on oma aineistonsa. Joillakin oppialoilla kandidaatintutkielma on mahdollista kirjoittaa myös parityönä.

Minkälaiselle lukijalle kandidaatintutkielma on suunnattu?

Kandidaatintutkielman yleisö voi tuntua epämääräiseltä: mitä asioita lukijan voi olettaa jo tuntevan aiheesta?  Vaikka opinnäytetyön lukee ja arvostelee oman alan ohjaaja, kirjoittajan kannattaa kuitenkin kuvitella lukijaksi pikemmin yleissivistynyt oman alan opiskelijatoveri kuin tieteenalan huippuasiantuntija. Tieteelliseen artikkeliin verrattuna teoriataustoja valotetaankin opinnäytetyössä vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia laajemmin, koska yksi työn tavoitteista on osoittaa oppineisuutta.

Mikä on kandidaatintyön suhde pro gradu -tutkielmaan?

Kandidaatintutkielman suhteesta pro gradu -työhön on olemassa erilaisia suosituksia: toisissa oppiaineissa halutaan, että opiskelija perehtyy opinnoissaan kahteen eri aihepiiriin, kun taas toisilla aloilla kandidaatintyötä voidaan hyödyntää pro gradu -tutkielman teoreettisen viitekehyksen pohjana. Tässä tapauksessa voi tulla esiin myös kysymys itseplagioinnista, josta on kuitenkin kyse pikemminkin silloin, kun kirjoittaja toimii salassa tai vastoin ohjeita. Oman tekstin hyödyntämisestä tulee siis kertoa avoimesti esimerkiksi työn johdannossa tai muussa sopivassa kohdassa. Lisäksi asiasta pitää aina sopia opinnäytteen ohjaajan kanssa.

 

Kangertaako kandityö? Lue täältä lisää vinkkejä!