Kokoustaito

Andersson, S. & Kylänpää E. 2002: Käytännön puheviestintä. Mac Laser, Tampere.

Heiska, K., Kontio, M., Majapuro, M. & Valtonen, A. 1990: Korkeakouluopiskelijan kokoustaito. Jyväskylän yliopiston korkeakoulujen kielikeskus. Kielikeskusmateriaalia 71.

Kansanen, A. 2002: Neuvottelu- ja kokoustaito. WSOY, Helsinki.

Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. 1993: Neuvotellen tulokseen. Weilin+Göös, Espoo.

Loimu, K. 1990: Järjestö- ja kokoustieto. Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Opintoliitto, Helsinki.

Lunnas, K. 1994: Kokouskäytäntö. Opintotoiminnan keskusliitto, Helsinki.

Tenhunen, M-L. & Tšokkinen, A. 1995: Viestijänä yhteisössä. Kokous- ja neuvottelutaito. WSOY, Helsinki.

Yhdistyslaki 26.5.1989/503

Neuvottelutaito

Andersson, S. & Kylänpää E. 2002: Käytännön puheviestintä. Mac Laser, Tampere.

Hakkarainen, T. & Hyvärinen, M.-L. 1999: Puheviestintää oppimaan. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Kielikeskusmateriaalia 121.

Huhtinen, P. 2002: Näkökulmia neuvotteluihin ja palavereihin. Puheviestintä, Tampere.

Jattu-Wahlström, M. & Kallio, H. 1992: Neuvottelutaito. Jyväskylän yliopiston korkeakoulujen kielikeskus. Kielikeskusmateriaalia 92.

Kansanen, A. 2002: Neuvottelu- ja kokoustaito. WSOY, Helsinki.

Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. 1993: Neuvotellen tulokseen. Weilin+Göös, Espoo.

Schranner, M. 2002: Neuvottelutaito. Strategiat ja taktiikat vaativiin tilanteisiin. Suom. Panu Savolainen. Multikustannus Oy, Helsinki.

Shell, G. R. 2001: Neuvottele onnistuneesti. Suom. Pirkko Niinimäki ja Auli Fauth. WSOY, Helsinki.

Spangle, M. L. & Isenhart, M. W. 2003: Negotiation. Communication for Diverse Settings. Sage, Thousand Oaks, CA.

Tenhunen, M-L. & Tšokkinen, A. 1995: Viestijänä yhteisössä. Kokous- ja neuvottelutaito. WSOY, Helsinki.

Vanha-aho, P. & Mäkelä, K. 2007: Neuvottelutaidon opas. TJS opintokeskus, Helsinki.

Ryhmäviestintä

Galanes, G. J., Adams, K. & Brilhart, J. K. 2004: Effective group discussion. Theory and practice. 11. painos. McGraw Hill, Boston, MA.

Hakkarainen, T. & Hyvärinen, M.-L. 1999: Puheviestintää oppimaan. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Kielikeskusmateriaalia 121.

Infante, D. A., Rancer, A. S. & Womack, D. F. 1997: Building communication theory. 3. painos. Waveland Press, Prospect Heights, IL.

Jattu-Wahlström, M. & Kallio, H. 1992: Neuvottelutaito. Jyväskylän yliopiston korkeakoulujen kielikeskus. Kielikeskusmateriaalia 92.

Kansanen, A. 2000: Puheviestinnän perusteet. 20.painos. Markkinointi-instituutin kirjasarja 52. WSOY, Helsinki.

Keyton, J. 1999: Group communication. Process and analysis. Mayfield, Mountain View, CA.

Puro, J.-P. 1996: Johdatus puheviestinnän teorioihin. Gaudeamus, Helsinki.

Takala, E. 1995c: Viestitään ryhmässä. Tyhmää, tylsää ja turhaa vai taitavaa, tuloksellista ja tyydyttävää? Teoksessa E. Takala & M. Gerlander (toim.) Polkuja puheviestintään. Oppimateriaalia Puhuri-ohjelmaan, s. 84–101. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Avoimen yliopiston julkaisusarja, oppimateriaaleja 3.

Tuckman, B. W. 1965: Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin, 63, 384–399.

Valkonen, T. 2000: Ryhmäviestintätaidot ja niiden arvioiminen. Teoksessa H.-P. Lappalainen (toim.) Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin, s. 106–117. Opetushallitus, Helsinki.

Puheviestintäosaamisen kehittäminen

Daly, J. A. 1994: Assessing speaking and listening. Preliminary considerations for a national assessment. Teoksessa S. Morreale, M. Brooks, R. Berko & C. Cooks (toim.) 1994 SCA summer conference. Proceedings and prepared remarks from the 1994 summer conference on “Assessing college student competency in speech communication”. Speech Communication Association, Annandale, VA.

Hakkarainen, T. & Hyvärinen, M.-L. 1999: Puheviestintää oppimaan. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Kielikeskusmateriaalia 121.

Lehtonen, J. 1994: Puhekasvatus ja sosiaaliset taidot. Teoksessa P. Isotalus (toim.) Puheesta ja vuorovaikutuksesta, s. 43–59. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 11.

Lohtaja, S. & Kaihovirta-Rapo, M. 2007: Tehoa työelämän viestintään. Puhu kuulijalle, kirjoita lukijalle. WSOYpro, Helsinki.

Norton, R. 1983: Communicator style. Theory, applications, and measures. Sage, Beverly Hills, CA.

Repo, I. & Nuutinen, T. 1998: Aikuisten viestintätaito. Uudistetun laitoksen 1.–3. painos. Otava, Helsinki.

Rubin, R. B. 1999: Evaluating the product. Teoksessa A. L. Vangelisti, J. A. Daly & G. W. Friedrich (toim.) Teaching Communication. Theory, research, and methods, s. 425–444. 2. painos. Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.

Sallinen, A. 1994b. Suomalaisten kommunikoijakuva. Teoksessa P. Isotalus (toim.) Puheesta ja vuorovaikutuksesta, s. 73–84. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 11.

Takala, E. 1995a: Mikä ihmeen viestijäkuva? Teoksessa E. Takala & M. Gerlander (toim.) Polkuja puheviestintään. Oppimateriaalia Puhuri-ohjelmaan, s. 36–52. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Avoimen yliopiston julkaisusarja, oppimateriaaleja 3.

Valkonen, T. 2003: Puheviestintätaitojen arviointi. Näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin. Jyväskylä Studies in Humanities 7. Jyväskylän yliopisto.

Valkonen, T. & Suomalainen, E. 2000: Puheviestinnän opiskelijoiden kokemuksia palautteenantajaksi oppimisesta. Teoksessa M. Valo (toim.) Nykytietoa puheviestinnän opetuksesta, s. 206–233. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 20.

Valo, M. 1994: Mitä ovat puheviestintätaidot? Teoksessa P. Isotalus (toim.) Puheesta ja vuorovaikutuksesta, s. 33–42. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 11.

Valo, M. 1995/2002a: Palaute esiintymistaitojen harjoittelussa. Teoksessa M. Valo (toim.) Haasteita puheviestinnän opetukseen, s. 99–119. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 14.

Valo, M. 1995/2002b: Taidot puheviestinnän opetuksessa ja tutkimuksessa. Teoksessa M. Valo (toim.) Haasteita puheviestinnän opetukseen, s. 67–81. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 14.

Valo, M. & Almonkari, M. 1995: Puheviestinnän tietoa ja taitoa. Otava, Helsinki.

Yliopistolaisen puheviestintäosaaminen

Almonkari, M. 2007: Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. Jyväskylä studies in humanities 86. Jyväskylän yliopisto.

Gerlander, M., Levander, L. & Repo-Kaarento, S. 2006: Säpinää seminaareihin. Opas seminaarityöskentelyn kehittämiseen. Viikin opetuksen kehittämispalvelut, julkaisuja 4/2006.

Hirsjärvi, S., Böök, M. & Penttinen L. 1996: ”Sit me ruvetaan oleen tieteellisiä subjekteja” – tieteellisyyden rakentuminen opiskelijadiskursseissa. Teoksessa L. Laurinen, M-R. Luukka & K. Sajavaara (toim.) Seminaaridiskurssi – diskursseja seminaarista, s. 163–190. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Kalaja, P. 1996: Kunnon seminaari: ”Vähän enemmän silleen dialogisesti”. Teoksessa L. Laurinen, M-R. Luukka & K. Sajavaara (toim.) Seminaaridiskurssi – diskursseja seminaarista, s. 19–38. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Leppänen, S. 1996: Subjekti ja intertekstuaalisuus seminaarikeskustelussa. Teoksessa L. Laurinen, M-R. Luukka & K. Sajavaara (toim.) Seminaaridiskurssi – diskursseja seminaarista, s. 127–162. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Luukka, M-R. 1996: Seminaari – luokkahuoneviestintää vai ryhmäkeskustelua? Teoksessa L. Laurinen, M-R. Luukka & K. Sajavaara (toim.) Seminaaridiskurssi – diskursseja seminaarista, s. 39–84. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Penttinen, L. 2005: Gradupuhetta tutkielmaseminaarissa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 269. Jyväskylän yliopisto.

Tracy, K. & Muller, N. 1994: Talking about ideas: academics’ beliefs about appropriate communicative practices. Research on Language and Social Interaction 27 (4), 319–349.

Mitä on puheviestintä?

Ala-Kortesmaa, S. & Välikoski,T.-R. 2008: Käräjätuomareiden ja syyttäjien käsitykset kuuntelemisesta. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2008, s. 28–50.

Andersson, S. & Kylänpää E. 2002: Käytännön puheviestintä. Gummerus, Jyväskylä.

Argyle, M. 1988: Bodily communication. Methuen, London.

Ekman, P. 1965: Communication through nonverbal behavior: A source of information about an interpersonal relationship. Teoksessa S. S. Tomkins & C. E. Izard (toim.) Affect, cognition, and personality. Springer, New York.

Fisher, R. & Ury, W. 1983: Käytännön neuvottelutaitoa. Otava, Helsinki.

Fiske, J. 1993: Merkkien kieli. Johdatus viestinnän tutkimiseen. 2. painos. Vastapaino, Tampere.

Galanes, G. J., Adams, K. & Brilhart, J. K. 2004: Effective group discussion. Theory and practice. 11. painos. McGraw Hill, Boston, MA.

Guerrero, L. K. & Floyd, K. 2006: Nonverbal communication in close relationships. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.

Guerrero, L. K. & Hecht, M. L. (toim.) 2008: The nonverbal communication reader. Classic and contemporary readings. 3. painos. Waveland Press, Long Grove, IL.

Hakkarainen, T. & Hyvärinen, M.-L. 1999: Puheviestintää oppimaan. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Kielikeskusmateriaalia 121.

Infante, D. A., Rancer, A. S. & Womack, D. F. 1997: Building communication theory. 3. painos. Waveland Press, Prospect Heights, IL.

Kansanen, A. 2000: Puheviestinnän perusteet. 20.painos. Markkinointi-instituutin kirjasarja 52. WSOY, Helsinki.

Kansanen, A. 2002: Neuvottelu- ja kokoustaito. WSOY, Helsinki.

Karlsson, F. 2001: Yleinen kielitiede. Uudistettu laitos. Yliopistopaino, Helsinki.

Knapp, M. L. & Hall, J. A. 2002: Nonverbal communication in human interaction. Wadsworth, Thomson Learning, South Melbourne.

Kunelius, R. 1998: Viestinnän vallassa. Johdatusta joukkoviestinnän kysymyksiin. WSOY, Helsinki.

Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. 1993: Neuvotellen tulokseen. WSOY, Helsinki.

Littlejohn, S. 2002: Theories of human communication. Wadsworth.

McKerrow, R. E., Gronbeck, B. E., Ehninger, D. & Monroe, A. H. 2003: Principles and types of public speaking. 15. painos. Allyn and Bacon, Boston, MA.

Puro, J.-P. 1996: Johdatus puheviestinnän teorioihin. Gaudeamus, Helsinki.

Sallinen, A. 1994a: Miten kirjoitetun kielen mallit vaikuttavat puhumiseen. Teoksessa P. Isotalus (toim.) Puheesta ja vuorovaikutuksesta, s. 63–71. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 11.

Salo-Lee, L. Malmberg, R. & Halinoja, R. 1998: Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä. 2. painos. Yle-opetuspalvelut, Helsinki.

Siegman, A. W. & Feldstein, S. (toim.) 1987: Nonverbal behavior and communication. 2. painos. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ.

Takala, E. 1995b: Mikä ja millainen on puheviestintätapahtuma? Teoksessa Teoksessa E. Takala & M. Gerlander (toim.) Polkuja puheviestintään. Oppimateriaalia Puhuri-ohjelmaan, s. 5–12. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Avoimen yliopiston julkaisusarja, oppimateriaaleja 3.

Valkonen, T. 2003. Puheviestintätaitojen arviointi. Näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin. Jyväskylä Studies in Humanities No. 7. Jyväskylän yliopisto.

Valo, M. 1994: Käsitykset ja vaikutelmat äänestä. Kuuntelijoiden arviointia radiopuheen äänellisistä ominaisuuksista. Studia Philologica Jyväskyläensia 33. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Valo, M. & Almonkari, M. 1995: Puheviestinnän tietoa ja taitoa. Otava, Helsinki.