Mitä on puheviestintä?

Ala-Kortesmaa, S. & Välikoski,T.-R. 2008: Käräjätuomareiden ja syyttäjien käsitykset kuuntelemisesta. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2008, s. 28–50.

Andersson, S. & Kylänpää E. 2002: Käytännön puheviestintä. Gummerus, Jyväskylä.

Argyle, M. 1988: Bodily communication. Methuen, London.

Ekman, P. 1965: Communication through nonverbal behavior: A source of information about an interpersonal relationship. Teoksessa S. S. Tomkins & C. E. Izard (toim.) Affect, cognition, and personality. Springer, New York.

Fisher, R. & Ury, W. 1983: Käytännön neuvottelutaitoa. Otava, Helsinki.

Fiske, J. 1993: Merkkien kieli. Johdatus viestinnän tutkimiseen. 2. painos. Vastapaino, Tampere.

Galanes, G. J., Adams, K. & Brilhart, J. K. 2004: Effective group discussion. Theory and practice. 11. painos. McGraw Hill, Boston, MA.

Guerrero, L. K. & Floyd, K. 2006: Nonverbal communication in close relationships. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.

Guerrero, L. K. & Hecht, M. L. (toim.) 2008: The nonverbal communication reader. Classic and contemporary readings. 3. painos. Waveland Press, Long Grove, IL.

Hakkarainen, T. & Hyvärinen, M.-L. 1999: Puheviestintää oppimaan. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Kielikeskusmateriaalia 121.

Infante, D. A., Rancer, A. S. & Womack, D. F. 1997: Building communication theory. 3. painos. Waveland Press, Prospect Heights, IL.

Kansanen, A. 2000: Puheviestinnän perusteet. 20.painos. Markkinointi-instituutin kirjasarja 52. WSOY, Helsinki.

Kansanen, A. 2002: Neuvottelu- ja kokoustaito. WSOY, Helsinki.

Karlsson, F. 2001: Yleinen kielitiede. Uudistettu laitos. Yliopistopaino, Helsinki.

Knapp, M. L. & Hall, J. A. 2002: Nonverbal communication in human interaction. Wadsworth, Thomson Learning, South Melbourne.

Kunelius, R. 1998: Viestinnän vallassa. Johdatusta joukkoviestinnän kysymyksiin. WSOY, Helsinki.

Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. 1993: Neuvotellen tulokseen. WSOY, Helsinki.

Littlejohn, S. 2002: Theories of human communication. Wadsworth.

McKerrow, R. E., Gronbeck, B. E., Ehninger, D. & Monroe, A. H. 2003: Principles and types of public speaking. 15. painos. Allyn and Bacon, Boston, MA.

Puro, J.-P. 1996: Johdatus puheviestinnän teorioihin. Gaudeamus, Helsinki.

Sallinen, A. 1994a: Miten kirjoitetun kielen mallit vaikuttavat puhumiseen. Teoksessa P. Isotalus (toim.) Puheesta ja vuorovaikutuksesta, s. 63–71. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 11.

Salo-Lee, L. Malmberg, R. & Halinoja, R. 1998: Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä. 2. painos. Yle-opetuspalvelut, Helsinki.

Siegman, A. W. & Feldstein, S. (toim.) 1987: Nonverbal behavior and communication. 2. painos. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ.

Takala, E. 1995b: Mikä ja millainen on puheviestintätapahtuma? Teoksessa Teoksessa E. Takala & M. Gerlander (toim.) Polkuja puheviestintään. Oppimateriaalia Puhuri-ohjelmaan, s. 5–12. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Avoimen yliopiston julkaisusarja, oppimateriaaleja 3.

Valkonen, T. 2003. Puheviestintätaitojen arviointi. Näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin. Jyväskylä Studies in Humanities No. 7. Jyväskylän yliopisto.

Valo, M. 1994: Käsitykset ja vaikutelmat äänestä. Kuuntelijoiden arviointia radiopuheen äänellisistä ominaisuuksista. Studia Philologica Jyväskyläensia 33. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Valo, M. & Almonkari, M. 1995: Puheviestinnän tietoa ja taitoa. Otava, Helsinki.