Kirjallisuus, sujuva kieli

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 1996: Tutki ja kirjoita. 10. painos. Tammi, Helsinki.

Lonka, I., Lonka K., Karvonen P. & Leino, P. 1996: Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Luukkonen, M. 2004: Tekstiä tekemään! Kirjoittajan opas. WSOY, Helsinki.