Tiivistelmä

Tiivistelmän perusta on referoiminen: luetun tiivistäminen omin sanoin. Tiivistelmiä voi laatia lukemansa kirjallisuuden pohjalta oman opiskelunsa tueksi, ja tietynlaisista tiivistelmistä on kyse myös luentomuistiinpanoissa. Varsinaisia opiskelijan tiivistelmiä ovat gradun tai muiden opinnäytteiden alkulehdeksi laadittavat “tuoteselosteet”: noin sivun mittaiset referaatit omasta tutkielmasta.

Hyvä tiivistelmä kiteyttää alkuperäisen tekstin ydinasiat mahdollisimman neutraalisti ja objektiivisesti mitään lisäämättä ja alkuperäisen tekstin painotukset säilyttäen:  tiivistelmään ei ole syytä laittaa kirjoittajan omia kannanottoja, mielipiteitä tai arvottavia ilmauksia. Sen sijaan tiivistelmän vapaampi sisartekstilaji kriittinen eli kommentoiva referaatti voi sisältää myös kirjoittajan kannanottoja, kunhan ne on perusteltu ja erotettu alkuperäisestä tekstistä.

Opinnäytetyön tiivistelmä