Konfliktit ryhmässä

Ryhmän sisällä syntyy usein konflikti, kun ryhmäläiset huomaavat olevansa käsiteltävistä asioista keskenään eri mieltä ja vastakkaisten näkemysten edustajat ovat motivoituneita puolustamaan omia näkökulmiaan. Ryhmän koheesio voi kärsiä, mikäli konflikti jatkuu liian pitkään tai sisältää henkilökohtaisia hyökkäyksiä. Konfliktit heikentävät myös usein ryhmän tehokkuutta ryhmäläisten huomion kiinnittyessä ryhmän tehtävän sijaan konfliktiin. Pahimmassa tapauksessa negatiivissävytteinen konflikti voi johtaa ryhmän hajoamiseen.

Usein konflikti mielletään yksinomaan negatiiviseksi ilmiöksi, jota pyritään kaikin keinoin välttämään. Tutkimusten mukaan konfliktit voivat kuitenkin parantaa ryhmän päätöksentekoprosessia.

Rakentava konflikti auttaa ryhmän jäseniä ymmärtämään paremmin sekä toisiaan että käsiteltävää aihetta. Konflikti vaatii aktiivista osallistumista käytävään keskusteluun, jolloin ryhmäläisten motivaatio kasvaa. Samalla ryhmän jäsenten välinen koheesio voimistuu, kun huomataan, että ryhmän siteet kestävät erimielisyyttä.

Viisi tyyliä ratkaista konflikti (Galanes et al. 2004)