Tieteellisen kirjoittamisen lähtökohtia

Eri tieteenaloilla, tiedekunnissa ja laitoksilla on käytössään erilaisia tekstilajeja, joihin tutustuu parhaiten lukemalla oman alan tekstejä.

Tieteellisten tekstien tarkoitus on tuottaa uutta tietoa tai ainakin avata uusia näkökulmia käsiteltävään asiaan. Uutta tietoa pitää voida arvioida ja tutkimusprosessin kulkuun luottaa, ja tämä asettaa tieteelliselle kirjoittamiselle tiettyjä vaatimuksia.

Tieteelliset tekstit ovat ensinnäkin argumentoivia. Niissä siis pyritään perustellen, eri vaihtoehtoja punniten vakuuttamaan lukija kirjoittajan ajatuksen oikeellisuudesta.

Tieteelliseltä tekstiltä edellytetään myös läpinäkyvyyttä: omat näkemykset ja lainattu teksti tai tieto täytyy erottaa toisistaan ja käytetyt lähteet merkitä huolellisesti. Myös tutkimusmenetelmät on selostettava yksitulkintaisesti, ja jos on käytetty aineistoa, sen suuruus ja rajaus on perusteltava ja sen edustavuus osoitettava. Kaikelta tieteelliseltä tekstiltä odotetaan objektiivisuutta: puolueettomuutta ja asenteettomuutta.

Tekstien on edettävä johdonmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesta näkökulmasta, ja niissä on käytettävä sujuvaa yleiskieltä. Kielenkäytön on tarkoitus palvella tekstin yksitulkintaisuutta, täsmällisyyttä ja selkeyttä. Tämä on otettava huomioon tekstiä jäsennettäessä ja otsikoita laadittaessa, ja käsitteistö ja terminologia on määriteltävä. Kielenkäytön sujuvuuteen kuuluu myös, että teksti on virke- ja lauserakenteiltaan korrektia ja lukijalle helposti avautuvaa.