Ryhmäviestintäosaaminen

Ryhmäviestintäosaamista voidaan tarkastella vuorovaikutusosaamisena. Sen voidaan määritellä rakentuvan tiedostapuheviestintäosaamisesta, motivaatiosta ja eettisyydestä.

Mukaillen Spitzberg, 2013:

Tieto:

 • oman viestintäosaamisen ja -tapojen tiedostaminen
 • vuorovaikutus
 • substanssi
 • käsiteltävä aihe
 • kuulijat
 • ryhmän toimintavat
 • ryhmän toimintakonteksti
 • viestintäkulttuuri

Motivaatio:

 • ryhmää ja sen jäseniä kohtaan
 • aihetta kohtaan
 • vuorovaikutukseen
 • sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Puheviestintäosaaminen:

 • kuunteleminen ja kysyminen
 • argumentointi ja arviointi
 • tavoitteiden ja toimintatapojen määrittely
 • puheenvuorojen laatu ja määrä
 • henkilösuhteiden ja ilmapiirin rakentaminen
 • osallistumisen oikea-aikaisuus ja aikataulussa pysyminen

Ryhmän eettisyyttä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Yhtäältä se voidaan nähdä yksilön rehellisenä toimintana ryhmää kohtaan. Toisaalta ryhmän toiminnan eettisyys vaikuttaa myös yksilöön.

Puheviestintätaitoihin liittyvät esimerkiksi keskustelun 1. aloittamisen, 2. ylläpitämisen sekä 3. päättämisen kyvyt. Tarvittavien tietojen ja taitojen käyttö edellyttää yksilöltä motivaatiota käyttäytyä ryhmää ja sen jäseniä ajatellen tarkoituksenmukaisesti.

Toinen tapa luokitella ryhmäviestintäosaamista on jakaa ne tehtävä- ja ryhmäkeskeisiin taitoihin, joita molempia tarvitaan toimivassa ryhmässä.

Tehtäväkeskeisiä taitoja:

 • keskustelun yhtenäisyyden ylläpitäminen
 • omien ajatusten ja tunteiden ilmaiseminen tarkasti ja tarkoituksenmukaisesti
 • täsmennysten ja perustelujen pyytäminen
 • ongelmien määritteleminen ja analysoiminen
 • ratkaisuvaihtoehtojen esittäminen, kehitteleminen ja arvioiminen

Ryhmäkeskeisiä taitoja:

 • mukautuminen (esim. erilaisiin tilanteisiin ja aiheisiin)
 • empatian ja tuen osoittaminen
 • konfliktien ja väärinkäsitysten hallinta ja ratkaiseminen
 • ryhmän toimintaa tukevan ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen
 • oman aktiivisuuden ja vastaanottavuuden ilmaiseminen
 • toisten rohkaiseminen ja kannustaminen ottamaan osaa ryhmän toimintaan