Esiintyminen vuorovaikutustilanteena

Esiintymistilanteelle tyypillisiä piirteitä ovat useiden ihmisten läsnäolo, viestinnän pääsuunta esiintyjältä yleisölle sekä se, että vuorovaikutuskumppanit (esiintyjä ja yleisön jäsenet) eivät välttämättä tunne toisiaan hyvin. Vaikka esiintymistilanne mielletäänkin usein vahvasti esiintyjän toiminnan näkökulmasta, on kyseessä kuitenkin ensisijaisesti vuorovaikutustilanne. Esiintymistilanteessa osapuolet eli yleisö ja esiintyjä vaikuttavat viestinnällisesti toisiinsa. Vuorovaikutus on sekä vastavuoroista toimintaa että kokemusta vuorovaikutussuhteessa olemisesta ja yhteydestä.

Tilanteesta riippuen esiintyminen voi olla joko julkista tai yksityistä toimintaa. Julkinen esiintyminen voi olla yksityistä esiintymistä muodollisempaa ja esiintyjällä voi esiintyessään olla tarve säädellä omaa tai edustamansa yhteisön julkisuuskuvaa. Yksityiseksi mielletty esiintymistilanne sen sijaan voi osapuolten kokemuksessa olla hyvinkin lähellä tavallisen keskustelutilanteen vuorovaikutusta. (Valo 1995.)

Yleisöpuhetilanne voidaan määritellä usein neljän ominaispiirteen kautta lyhenteellä ETYK.

  • Esiintyjä: puhuja
  • Teksti: puhuttu ja nonverbaalinen sanoma
  • Yleisö: vuorovaikutuskumppanit
  • Konteksti: tilanteiset piirteet, yhteiskunnalliset, poliittiset, historialliset,                                                    psykologiset ja esteettiset tekijät, jotka vaikuttavat tekstin tulkintaan
  • (Stern ja Henderson 1993; Lederman 1992; Isotalus 1995)

Esiintymistilanteessa ovat läsnä sekä sisältö- että suhdetaso. Sisältötaso pitää sisällään käsiteltävän asian ja kuinka se esitetään yleisölle. Suhdetaso kuvaa niitä vuorovaikutuksen piirteitä, jotka luovat suhdetta esiintyjän ja yleisön sekä yleisön jäsenten välillä. Sisältö- ja suhdetaso eivät ole kuitenkaan toisiaan poissulkevia, vaan pikemminkin osin päällekkäisiä. Esimerkiksi yleisökysymyksiin houkutteleminen ja niihin vastaaminen voidaan nähdä suhdetason tekona, mutta ne voivat yhtä lailla olla ja usein ovatkin myös esityksen sisältöä tuottavia ja rakentavia tekoja. Toisaalta esimerkiksi esityksen sisällön kohdentaminen juuri kyseiselle yleisölle ilmentää puhujan perehtyneisyyttä yleisöönsä, ilmentää hänen haluaan kohdata heidät ja näin rakentaa yleisösuhdetta.

Yleisön rooli esiintymistilanteessa on keskeinen. Yleisesti voidaan sanoa, että yleisö on yleensä lähtökohtaisesti kiinnostunut esiintyjästä ja hänen aiheestaan. Läsnäolo tilanteessa on jo peruste sille. On kuitenkin merkittävää, miten yleisön jäsenet tuovat esille kiinnostustaan ja kuinka he ilmaisevat haluaan olla läsnä tilanteessa. Toisaalta yleisössä saattaa olla jäseniä, jotka eivät ole motivoituneita kuuntelemaan esitettävää asiaa tai heillä voi olla osallistumista ja yhteyden kokemuksen rakentumista estäviä ennakkoasenteita asiaa kohtaan.

Esiintyjän ja yleisön välinen yhteys ilmenee sekä vuorovaikutusteoissa että kokemuksena. Läsnäoloa ilmentäviä vuorovaikutustekoja voivat olla esimerkiksi kuuntelemiseen keskittyminen, avoimuus esiintyjän asiaa kohtaan, myönteiset nonverbaaliset viestit, kuten hymyily tai nyökkäily sekä aktiivinen osallistuminen ajatusta jatkavin kommentein tai kiinnostunein kysymyksin. Teot edesauttavat sitä, että esiintyjän ja yleisön kokemus keskinäisestä yhteydestään voi muodostua voimakkaaksi tai puhuttelevaksi ja siten myös kollektiivisesti yleisön jäseniä yhdistäväksi.

Toisaalta esiintyjän ja yleisön kokemus yhteydestään voi olla monitasoinen ja ristiriitainenkin. Yleisö voi esimerkiksi kokea läheisyyttä puhujaa kohtaan, vaikka puhuja ei näin kokisikaan. Toisaalta puhuja voi kokea, että suhde yleisöön muodostui vaikkapa tunteelliseksi, vaikka vain osa tai kukaan yleisön jäsenistä ei tätä allekirjoittaisi. Esiintyjän ja yleisön yhteyteen liittyvistä tekijöistä osa on näkyviä, mutta osa näkymättömiä, osapuolten ajatuksissa ja kokemuksissa ilmeneviä. Vastavuoroisuuden kokemuksen syntymiseen voikin riittää jo se, että osapuoli kokee, että hänen viestintätekoihinsa vastataan. Vastavuoroisuuden teon ei siis tarvitse olla oikea, vaan se voi olla myös kuviteltu.