Tutkimusraportti

Tutkimusraportin tehtävä on välittää ja säilyttää tietoa kirjoittajan (tai kirjoittajien) tekemästä tutkimustyöstä: sen lähtökohdista, menetelmistä, tuloksista ja johtopäätöksistä. Tutkimusraportista ilmenee, mitä, miten ja miksi on tutkittu ja mitä päätelmiä tutkimuksen perusteella voi tehdä. Tutkimusraportti edellyttää siis argumentoivaa kirjoittamista. Jos tutkimusraportti toimii opinnäytetyönä, tavoitteena on lisäksi osoittaa oppineisuutta. Opiskelumaailmassa tutkimusraportista käytetäänkin usein nimitystä tutkielma.

Tutkimusraportteja ovat useimmat tieteelliset artikkelit, väitöskirjat ja pro gradu ‑tutkielmat. Joskus myös kandidaatintutkielma voi noudattaa tutkimusraportin mallia eli olla eräänlainen minigradu. Monissa oppiaineissa kandidaatintutkielma on kuitenkin tutkimusraportin sijaan katsaus.

Vaikka tutkimusraportin rakenteessa esiintyy vaihtelua tieteenaloittain, on hyvä tuntea kansainvälinen kokonaisrakenteen perusmalli IMRD, joka tulee sanoista introduction, methods, results ja discussion (johdanto, menetelmät, tulokset, pohdinta). Varsinkin laadullisessa tutkimuksessa malli on kuitenkin usein väljempi; esimerkiksi teoriaa ei välttämättä eroteta omaksi osakseen, vaan sitä tuodaan esiin pitkin matkaa tulosten yhteydessä. Tutkimusraportin alussa on useimmiten tiivistelmä, joka on ikään kuin tutkielma pienoiskoossa.

Tutkimusraportin johdanto ja loppuluku muodostavat symmetrisen parin, jonka välissä itse tutkimusosio sijaitsee. Johdannossa kirjoittaja luo tilaa omalle tutkimukselleen, ottaa paikan tutkimuskentässä ja määrittelee tutkimuskysymyksen sekä usein myös kuvaa tekstin etenemistä. Loppuluvussa eli pohdinnassa kirjoittaja palaa alussa esitettyihin kysymyksiin, kokoaa yhteen saatuja tuloksia ja laajentaa sitten viitekehystä tekemällä johtopäätöksiä ja suhteuttamalla saatua tietoa aiempaan. Loppuluvussa kirjoittaja usein myös pohtii tutkimuksen onnistumista kriittisesti.

Kirjoitusprosessin näkökulmasta nimitys raportti on hieman harhaanjohtava siinä mielessä, että se luo vaikutelman tutkimuksesta ja siitä tehdystä raportista erillisinä toimintoina, vaikka tosiasiassa  kirjoitustyö on osa tutkimista. Tutkimus ei siis edellä kirjoittamista, vaan myös kirjoittaminen on tutkimista.

Mikä on tutkimusraportin tekstilajin suhde katsaukseen ja esseeseen?