Esiintyminen taitona

Esiintymistilanteet vaivat vaihdella monella tavalla, mutta kaikissa tilanteissa tarvittavat esiintymistaidot voidaan Isotaluksen (1995) mukaan jaotella seuraavasti.

1) Taito käyttää nonverbaalista viestintää tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti
Puhuja osaa mukauttaa nonverbaalista viestintänsä tilanteeseen sopivaksi ja osaa sovittaa yhteen nonverbaalisen ja verbaalisen viestinnän.

2) Vuorovaikutustaito
Puhuja havaitsee ja ottaa huomioon esimerkiksi yleisön reaktiot tai tunnelmat ja reagoi havaitsemaansa esimerkiksi voimistamalla ääntään, puhuttelemalla, kohdistamalla katseensa, pitämällä taukoja (esim. naurahdusten tai aplodien aikana) tai ylipäätään valitsemalla sopivan esiintymistyylin.

3) Taito suhteuttaa valmistelu ja suoritus
Esiintymistä voi ja pitää valmistella tarvittaessa huolellisestikin. Harjoittelu vaikuttaa myönteisesti esiintymisen laatuun. Silti esiintymisen tulisi vaikuttaa spontaanilta ja puhujan reagointikyvyn tulisi säilyä. Voidaankin puhua valmistelun häivyttämistaidosta.

4) Taito orientoitua viestintätilanteeseen realistisesti
Yksilöesiintyminen koetaan usein jännittäväksi viestintätilanteeksi. Esiintyjän tulisikin olla realistinen ja tietoinen omista odotuksistaan, pyrkiä olemaan vain sopivan huolestunut kuuntelijoiden odotuksista tai saamista vaikutelmista sekä asennoitua esiintymistilanteisiin mahdollisuutena olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

5) Taito hallita esiintymisjännitystä
Taitava esiintyjä tietää, miltä jännittäminen tuntuu. Hän suhtautuu siihen luonnollisena esiintymiseen liittyvänä piirteenä, sietää jännittämisen aiheuttamat reaktiot itsessään ja kykenee esiintymään jännityksestä huolimatta.

6) Taito tehostaa sanoman ymmärtämistä
Esiintymistaitoa on se, että osaa valmistella sanomansa kohderyhmälle ja tilanteelle sopivaksi. Sanoman jäsentelyssä ja muotoilussa on tärkeää keskittyä kohdentamiseen, puhe-esityksen jäsentämiseen, havainnollistamiseen ja perustelemiseen. Luvussa Esiintymiseen valmistautuminen voit lukea tarkemmin miten työstää näitä esiintymisen osa-alueita puhe-esitykseen valmistautumisessa.