Kirjallisuus, kirjoitusvaiheet

Eco, U. 1989: Oppineisuuden osoittaminen eli
miten tutkielma tehdään. Vastapaino, Tampere.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 1996: Tutki ja kirjoita. 10. painos. Tammi, Helsinki.

Laine, M. & Peltonen, L. 1999: Mistä tunnet sä ystävän? (anna gradun se selvittää). Teoksessa Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) Iso gee. Gradua ei jätetä s. 69—78. Vastapaino, Tampere.

Lonka, I., Lonka K., Karvonen P. & Leino, P. 1996: Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Luukkonen, M. 2004: Tekstiä tekemään! Kirjoittajan opas. WSOY, Helsinki.