Kirjallisuus, lähteiden käyttö

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2005: Tutki ja kirjoita. 11. painos. Tammi, Helsinki.

Luostarinen, H. & Väliverronen, E. 1991: Tekstinsyöjät. Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta. Vastapaino, Tampere.