Jäsentelyvaihe antaa tekstille hahmon

Ideointivaiheen jälkeen tarvitaan kritiikkiä. Jos ideoita on syntynyt runsaasti, sanottavaa on karsittava. Ideat voi jäsentää karkeasti kolmeen ryhmään:

  1. keskeisiin pääasioihin,
  2. pääasioita tukeviin asioihin ja sivuseikkoihin,
  3. epäolennaisiin asioihin.

Valitut ideat voi nyt järjestellä hierarkioiksi. Tässä vaiheessa mietitään, missä järjestyksessä asiat on tarkoitus sanoa.

Erilaisia kokonaisrakenteita
.

Ideavirkkeitä voi käyttää apuna lyhyemmän tekstin suunnittelussa. Ideavirke sisältää kappaleen ytimen, jota kappaleen muut virkkeet tukevat. Kymmenkappaleisen tekstin ydinkohdat voi siis esittää kymmenenä ideavirkkeenä. Kun ideavirkkeet ovat mielekkäässä järjestyksessä, myös tuleva teksti etenee jouhevasti. Ideavirkkeitä voi kirjoittaa tiivistetysti koko työstä.

Tekstistä saa nyt aikaiseksi otsikoita. Pääasioista tulee otsikoita ja sivuseikoista saa alaotsikoita. Tekstin työotsikot kannattaa muotoilla mahdollisimman tarkoiksi. Ne ohjaavat sisällön kirjoittamista, ja niiden avulla kuhunkin kohtaan tulee siihen kuuluvaa tekstiä. Koko suunnitelmasta voi tehdä nyt sisällysluettelon.

Nyt on mahdollista tarkistaa, löytyykö jäsentelystä kaikki tarvittava. Kannattaa palata peruslähtökohtiin.