Yksi näkökulma arviointiin: Bloomin taksonomia

Omaäänisessä opiskeluteksteissä kirjoittaja ei pelkästään toista tai tunnista tietoa, vaan myös käsittelee ja muokkaa sitä erilaisin tavoin.  Tällaisia tekstejä ovat esimerkiksi essee, oppimispäiväkirja ja katsaus. Oppimisen ja tiedonkäsittelyn  arvioinnissa voidaan hyödyntää  Bloomin taksonomiaa tiedon omaksumisen tasoista. Alla oleva luokittelu auttaa ehkä myös kirjoittajaa itseään hahmottamaan, mitä omaääniseltä tekstiltä voi odottaa, kun tavoitteena on jäsentää tietoa.

Luokittelu on saanut vaikutteita Bloomin taksonomiasta, mutta eri tasoja on yhdistelty:

Taso 1: referoin, kuvailen, tunnistan
Taso 2: määrittelen, luokittelen, teen yhteenvetoja
Taso 3: vertailen, selitän, sovellan, kehittelen, yhdistelen
Taso 4: arvioin, analysoin, kritisoin, tulkitsen, suhteutan, laajennan

Mikäli tekstissä on vain tason 1 piirteitä, voidaan pohtia, onko tekstilajina pikemminkin referaatti kuin omaääninen oppimispäiväkirja tai essee. Erinomaisessa omaäänisessä esseessä voi puolestaan olla piirteitä kaikilta tasoilta referoinnista analyysiin ja arviointiin, mutta pääpaino on tasojen 3 tai 4 elementeissä.

Lue lisää: Miten oma ääni kuuluu opiskelutekstissä.