Tutkimusprosessi

Tieteellisessä tekstissä esitetään yleensä prosessin sijaan lopputulos. Ennen kuin se voidaan esittää, prosessi on saattanut kulkea monenlaisten valintojen, vaikeuksien ja harhapolkujen kautta. Tällaisia ei tekstiin kuitenkaan yleensä kirjata, ei myöskään tutkijan tuntemuksia ja elämyksiä. Seuraavassa kuvataan tutkimusprosessin välttämättömät vaiheet.

Tutkimusprosessi alkaa aiheen valinnasta. Sitä on kuitenkin voinut edeltää jo pitkä kirjallisuuteen tutustuminen, metodin punnitseminen ja kirjoittaminen.

Tutkimusprosessissa ei ole kyse perättäisistä selvärajaisista jaksoista vaan erilaisten vaiheiden vuorottelusta. Myös tutkijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet tekevät kunkin prosessista omanlaisensa. Erilaiset tutkimukset voivat alkaa eri vaiheista. Vaiheita on seuraavanlaisia:

  • Teoriaan tutustuminen. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat vaikuttavat tutkimuksen alkuasetelmaan. Ne voivat myös muuttua tai tarkentua tutkimuksen edetessä.
  • Aineiston analysointi. Moni tutkimus lähtee aineistosta tehdyistä havainnoista. Havainnot suodattuvat yleensä tutkimuksen teoreettisen näkökulman ja käytetyn metodin läpi. Aineistoa voidaan myös käyttää tietyn metodin tai teoreettisen hypoteesin testaamiseen.
  • Kirjoittaminen. Kirjoittamalla tutkija tekee tutkimuksensa olemassa olevaksi. Kirjoittamalla kerrotaan teoreettiset lähtökohdat ja kehitellään niitä, näytetään aineistosta tehdyt löydökset ja argumentoidaan. Kirjoittamiseen on varattava riittävästi aikaa; kannattaa varautua useaankin muokkauskierrokseen.
  • Metodin tarkentaminen. Aineiston analyysin edetessä lähtökohtana ollut metodi voi osoittautua epätarkoituksenmukaiseksi, mikä johtaa käyttökelpoisemman menetelmän etsimiseen. Metodin muuttuminen ja tarkentuminen on normaali osa etenkin laadullista tutkimusta.

Seuraava kuvio kuvaa tutkimusprosessin spiraaliluonnetta. Voidaan ajatella, että tutkimusprosessin voi aloittaa mistä vaiheesta tahansa (vrt. mm. Hirsjärvi 2005: 14–15).

tutkimusprosessi
(linkkiä klikkaamalla pääset lataamaan PDF-muotoisen tiedoston)