Yliopistolaisen puheviestintäosaaminen

Almonkari, M. 2007: Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. Jyväskylä studies in humanities 86. Jyväskylän yliopisto.

Gerlander, M., Levander, L. & Repo-Kaarento, S. 2006: Säpinää seminaareihin. Opas seminaarityöskentelyn kehittämiseen. Viikin opetuksen kehittämispalvelut, julkaisuja 4/2006.

Hirsjärvi, S., Böök, M. & Penttinen L. 1996: ”Sit me ruvetaan oleen tieteellisiä subjekteja” – tieteellisyyden rakentuminen opiskelijadiskursseissa. Teoksessa L. Laurinen, M-R. Luukka & K. Sajavaara (toim.) Seminaaridiskurssi – diskursseja seminaarista, s. 163–190. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Kalaja, P. 1996: Kunnon seminaari: ”Vähän enemmän silleen dialogisesti”. Teoksessa L. Laurinen, M-R. Luukka & K. Sajavaara (toim.) Seminaaridiskurssi – diskursseja seminaarista, s. 19–38. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Leppänen, S. 1996: Subjekti ja intertekstuaalisuus seminaarikeskustelussa. Teoksessa L. Laurinen, M-R. Luukka & K. Sajavaara (toim.) Seminaaridiskurssi – diskursseja seminaarista, s. 127–162. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Luukka, M-R. 1996: Seminaari – luokkahuoneviestintää vai ryhmäkeskustelua? Teoksessa L. Laurinen, M-R. Luukka & K. Sajavaara (toim.) Seminaaridiskurssi – diskursseja seminaarista, s. 39–84. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Penttinen, L. 2005: Gradupuhetta tutkielmaseminaarissa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 269. Jyväskylän yliopisto.

Tracy, K. & Muller, N. 1994: Talking about ideas: academics’ beliefs about appropriate communicative practices. Research on Language and Social Interaction 27 (4), 319–349.