Ryhmäviestintä

Galanes, G. J., Adams, K. & Brilhart, J. K. 2004: Effective group discussion. Theory and practice. 11. painos. McGraw Hill, Boston, MA.

Hakkarainen, T. & Hyvärinen, M.-L. 1999: Puheviestintää oppimaan. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Kielikeskusmateriaalia 121.

Infante, D. A., Rancer, A. S. & Womack, D. F. 1997: Building communication theory. 3. painos. Waveland Press, Prospect Heights, IL.

Jattu-Wahlström, M. & Kallio, H. 1992: Neuvottelutaito. Jyväskylän yliopiston korkeakoulujen kielikeskus. Kielikeskusmateriaalia 92.

Kansanen, A. 2000: Puheviestinnän perusteet. 20.painos. Markkinointi-instituutin kirjasarja 52. WSOY, Helsinki.

Keyton, J. 1999: Group communication. Process and analysis. Mayfield, Mountain View, CA.

Puro, J.-P. 1996: Johdatus puheviestinnän teorioihin. Gaudeamus, Helsinki.

Takala, E. 1995c: Viestitään ryhmässä. Tyhmää, tylsää ja turhaa vai taitavaa, tuloksellista ja tyydyttävää? Teoksessa E. Takala & M. Gerlander (toim.) Polkuja puheviestintään. Oppimateriaalia Puhuri-ohjelmaan, s. 84–101. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Avoimen yliopiston julkaisusarja, oppimateriaaleja 3.

Tuckman, B. W. 1965: Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin, 63, 384–399.

Valkonen, T. 2000: Ryhmäviestintätaidot ja niiden arvioiminen. Teoksessa H.-P. Lappalainen (toim.) Virikkeitä viestintävalmiuksien arviointiin, s. 106–117. Opetushallitus, Helsinki.