Puheviestintäosaamisen kehittäminen

Daly, J. A. 1994: Assessing speaking and listening. Preliminary considerations for a national assessment. Teoksessa S. Morreale, M. Brooks, R. Berko & C. Cooks (toim.) 1994 SCA summer conference. Proceedings and prepared remarks from the 1994 summer conference on “Assessing college student competency in speech communication”. Speech Communication Association, Annandale, VA.

Hakkarainen, T. & Hyvärinen, M.-L. 1999: Puheviestintää oppimaan. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Kielikeskusmateriaalia 121.

Lehtonen, J. 1994: Puhekasvatus ja sosiaaliset taidot. Teoksessa P. Isotalus (toim.) Puheesta ja vuorovaikutuksesta, s. 43–59. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 11.

Lohtaja, S. & Kaihovirta-Rapo, M. 2007: Tehoa työelämän viestintään. Puhu kuulijalle, kirjoita lukijalle. WSOYpro, Helsinki.

Norton, R. 1983: Communicator style. Theory, applications, and measures. Sage, Beverly Hills, CA.

Repo, I. & Nuutinen, T. 1998: Aikuisten viestintätaito. Uudistetun laitoksen 1.–3. painos. Otava, Helsinki.

Rubin, R. B. 1999: Evaluating the product. Teoksessa A. L. Vangelisti, J. A. Daly & G. W. Friedrich (toim.) Teaching Communication. Theory, research, and methods, s. 425–444. 2. painos. Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.

Sallinen, A. 1994b. Suomalaisten kommunikoijakuva. Teoksessa P. Isotalus (toim.) Puheesta ja vuorovaikutuksesta, s. 73–84. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 11.

Takala, E. 1995a: Mikä ihmeen viestijäkuva? Teoksessa E. Takala & M. Gerlander (toim.) Polkuja puheviestintään. Oppimateriaalia Puhuri-ohjelmaan, s. 36–52. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Avoimen yliopiston julkaisusarja, oppimateriaaleja 3.

Valkonen, T. 2003: Puheviestintätaitojen arviointi. Näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin. Jyväskylä Studies in Humanities 7. Jyväskylän yliopisto.

Valkonen, T. & Suomalainen, E. 2000: Puheviestinnän opiskelijoiden kokemuksia palautteenantajaksi oppimisesta. Teoksessa M. Valo (toim.) Nykytietoa puheviestinnän opetuksesta, s. 206–233. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 20.

Valo, M. 1994: Mitä ovat puheviestintätaidot? Teoksessa P. Isotalus (toim.) Puheesta ja vuorovaikutuksesta, s. 33–42. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 11.

Valo, M. 1995/2002a: Palaute esiintymistaitojen harjoittelussa. Teoksessa M. Valo (toim.) Haasteita puheviestinnän opetukseen, s. 99–119. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 14.

Valo, M. 1995/2002b: Taidot puheviestinnän opetuksessa ja tutkimuksessa. Teoksessa M. Valo (toim.) Haasteita puheviestinnän opetukseen, s. 67–81. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 14.

Valo, M. & Almonkari, M. 1995: Puheviestinnän tietoa ja taitoa. Otava, Helsinki.