Johtolause

Johtolause tarjoaa tulkintakehyksen sitaatille. Tyypillisesti johtolauseen subjekti ilmaisee alkuperäisen tekstin esittäjää ja verbinä on kommunikaatioverbi (esimerkiksi kertoa, sanoa, kirjoittaa, väittää, esittää). Seuraavat lihavoidut lauseet ovat johtolauseita: Heikkinen esittää, että aikaisempi näkökulma on ollut turhan kapea; ”Aikaisempi näkökulma on ollut aivan liian kapea”, esittää Heikkinen.

Johdos

Tarkista, onko sana johdettu oikein ja onko muotoa käytetty johdonmukaisesti.

Sanasta resurssi johdettu verbi on resursoida, jos kirjoittaja ei löydä muotisanaa omaperäisempää ilmausta.

Verbinmuodot samastaa ja samaistaa ovat molemmat oikein.

-ottaa vai -oittaa?

Jos kantasana on kaksitavuinen ja loppuu a:han tai ä:hän, johdoksena on -oittaa.

kirja: kirjoittaa, haava: haavoittaa, alkaa: aloittaa

Jos kantasana on kaksitavuinen ja loppuu o:hon, johdoksena on ‑ottaa.

vero: verottaa, ehto: ehdottaa HUOM! Huomaa myös verbit, joiden kantasana on epäselvä: kehottaa, karkottaa

Hankalia tapauksia:

arvottaa, hajottaa, helpottaa, jaksottaa, kurkottaa, rehottaa, aloittaa, ilmoittaa, innoittaa, harjoittaa, vilvoittaa, rahoittaa

Johdonmukaisuus

Tarkista, onko sanoista, nimistä ja ilmauksista käytetty johdonmukaisesti samoja oikeinkirjoitus- tai taivutusmuotoja.

  • Johdonmukaisuutta edellytetään lähteisiin viittaamisessa ja lähdeviitteiden merkinnässä. Tarkista, että etu- ja sukunimien käyttö ja viitteiden merkintä on johdonmukaista.
  • Johdonmukaisuuden vaatimus koskee myös ajatusviivojen käyttöä rajakohtailmauksissa. Ks. lisätietoja asiasanasta Ajatusviiva.
  • Muutamien sanojen kirjoitusasuista tai kieli opilli sista taivutusmuodoista on olemassa eri vaihtoehtoja, joita on käytettävä yhdessä tekstissä johdonmukaisesti.

Beijing tai Peking, bolsevikki tai bolševikki, marksismi tai marxismi
analyysi: analyysissa tai analyysissä
case: casea tai caseä, Voltaire: Voltairea tai Voltaireä
tärkeä: tärkeää tai tärkeätä
opiskelija: opiskelijoiden tai opiskelijoitten, maa: maiden tai maitten, ne: niiden tai niitten
haastattelu: haastatteluja tai haastatteluita; taulukko: taulukkoja tai taulukoita, taulukkoihin tai taulukoihin
vapaa: vapaisiin tai vapaihin
uhka: uhkat tai uhat
Internet tai internet

  • Johdonmukaisuuden vaatimus koskee myös persoonamuotojen käyttöä. Älä sekoita samassa kappaleessa minä-muotoa ja passiivia:

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hyvän tekstin rakennetta. Olen käyttänyt aineistonani erilaisia tekstejä.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hyvän tekstin rakennetta. Aineistona on käytetty erilaisia tekstejä.
Tässä tutkimuksessa tarkastelen hyvän tekstin rakennetta. Olen käyttänyt aneistonani erilaisia tekstejä.