Metateksti

Metatekstillä tarkoitetaan tekstiä tekstistä. Sen avulla kirjoittaja voi osoittaa lukijalle, missä kohtaa tekstiä ollaan ja mitä tulee seuraavaksi.

Muotoutumisvaihe

Ryhmän kehityksen ensimmäinen vaihe, jonka aikana ryhmän jäsenet tutustuvat toisiinsa ja suuntautuvat kohti yhteistä tehtävää.

Merkki

Tarkista, onko erikoismerkki merkitty ja taivutettu johdonmukaisesti suomen kielen sääntöjen mukaan. Lasku toimitus-, prosentti- ja pykälämerkki erotetaan numerosta välilyönnillä.

2 + 2 = 4
10 %
lain 5. ja 6. §:ssä

Sulkumerkit kirjoitetaan ilmauksiin kiinni, minkä kaikki (toivottavasti) tietävätkin. Sulkuihin ei kannata kirjoittaa mitään sellaista, minkä voisi kirjoittaa suorasanaiseksi lauseeksi. Jos sulkumerkit tarvitaan, niiden sisälläkin noudatetaan kirjoitetun (suomen) kielen sääntöjä. Se tarkoittaa, että sulkumerkkien sisälläkin olevia sanoja (ja ilmauksia) voi joutua taivuttamaan kieliopillisiin muotoihin.

Sulkumerkit kirjoitetaan ilmauksiin kiinni, minkä kaikki (toivottavasti) tietävätkin. Sulkuihin ei kannata kirjoittaa mitään sellaista, minkä voisi kirjoittaa suorasanaiseksi lauseeksi. Jos sulkumerkit tarvitaan, niiden sisälläkin noudatetaan kirjoitetun kielen sääntöjä.

Asteen tunnus kirjoitetaan kiinni numeroon, esimerkiksi 5°, 5°:seen. Jos lämpöasteikon tunnus maini taan, asteen merkki kirjoitetaan kiinni lämpöasteikon tunnukseen ja ne erotetaan numerosta väli lyönnillä, esimerkiksi 100 °C:ssa eli 212 °F:ssa.

Desimaalin merkkinä on suomen kielessä pilkku. Toisinaan luonnontieteessä ja teknisillä aloilla käytetään myös pistettä. Desimaaliosan numeroita ei jaksoteta.

Tuuman ja kulmasekunnin merkit kirjoitetaan kiinni numeroon, esimerkiksi 2” x 4”, 60°08’54“N, 24°59’24”.

Huomaa myös, että kelvoton “100 %:sti” kirjoitetaan näin: sataprosenttisesti. Usein on parasta korvata ilmaus muilla sanoilla, esim. täysin, kokonaan.

Muoti-ilmaus

Ks. myös Täsmällisyys.

Varo epätäsmällisiä, kliseemäisiä tai virheellisiä ilmauksia. Tarkista myös, onko tekstissä turhia sanojen pidennyksiä, jotka eivät tuo sanan merkitykseen mitään uutta. Vrt. esim. päätöksentekoprosessi ja päätöksenteko.

Tyypillisiä muoti-ilmauksia tuottavat esimerkiksi seuraavat sanat:

ajatellen, edesauttaa, huomioida, jatkossa, johtuen, keskeinen, kohdalta, kokea, myötä, osa-alue, osalta, peräänkuuluttaa, puitteissa, riippuen, selkeä, suhteen, taholta, toimesta.

Aina muoti-ilmaukset eivät ole vääriä, mutta tiuhaan käytettyinä ne voivat haitata ilmaisun täsmällisyyttä. Korvaa muotisanat tuoreilla ja täsmällisillä ilmauksilla.

Tutkiettaessa yhteistön viestintää vuorovaikutus on merkittävässä roolissa.

Tutkittaessa yhteisön viestintää on olennaista tarkastella vuorovaikutusta.

Tutkimuksessa on käytetty niin koti- kuin ulkomaisiakin lähteitä.

Tutkimuksessa on käytetty sekä koti- että ulkomaisia lähteitä.

Eri lähteiden avulla pystyin tuomaan asiakaslähtöisyyden pohdinnan työhön yksilötasolla ja yleisellä tasolla.

Pohdin asiakaslähtöisyyttä lähteiden avulla eri näkökulmista.

Tehtävän avulla luovuus selkeytyi minulle käsitteenä paljon.

Tehtävä auttoi minua ymmärtämään luovuus-käsitettä.

Mikäli yksilöllä ilmenee joku tarve, merkitsee se usein velvoitetta palvelujärjestelmälle.

Yksilöiden tarpeet vaikuttavat siihen, millaisia palveluita yhteiskunta tarjoaa.

Vältä harvinaisia sivistyssanoja tai turhia termejä ja korvaa ne mieluummin suomalaisilla vastineilla:

Käytä adekvaatteja termejä, jotka ovat tutkimuksellesi relevantteja.

Valitse tutkimukseesi sopivat termit.

Kannattaa myös miettiä, kenelle teksti on suunnattu. Joskus monimutkaisten muoti-ilmausten taakse kätkeytyy hyvin yksinkertainen viesti:

Uusien määräysten puitteissa kulkuväyliä koskevien talvikunnossapitotoimenpiteiden siirtyy jatkossa kiinteistön omistajien vastuulle, mikä vaatii informointia kaupungin organisaation taholta.

Kaupungin edustajien tulee tiedottaa uusista määräyksistä, joiden mukaan kiinteistön omistajien on itse vastattava kulkuväylien kunnossapidosta talvisin.

Vielä konkreettisemmin asian voisi ilmaista jopa näin:

Kaupungin on kerrottava kiinteistöjen omistajille, että heidän on itse luotava lumet ja hiekoitettava tiet omistamiensa talojen edustalta.

Metateksti

Metatekstin avulla kirjoittaja voi viitata omaan tekstiinsä, jäsentää sanomaansa ja ohjata lukijaa. Esim. Tässä tutkielmassa / Seuraavassa luvussa / Alla olevan esimerkkikatkelman avulla tarkastelen… .

Tarkista voisitko helpottaa tekstisi jäsentämistä ja lukijan työtä lisäämällä sopiviin kohtiin metatekstiä?

Tarkista, onko käyttämäsi metateksti kaikilta osin asiatyylistä ja tekstilajinsa mukaista? Esimerkiksi tutkimuspäiväkirjatyyli ei sovi opinnäytteeseen.

Kahlasin tätä pro gradu -työtä varten läpi vinon pinon aihetta käsittelevää kotimaista kirjallisuutta sekä yliopistolla että kaupunginkirjastoissa, mutta kumma kyllä, ongelma on mainittu vain Virtasen (2000) kirjassa.

Aiheesta on tehty lukuisia tutkimuksia (esim. Lehtonen 2002, Mattila 2001a, Kuusela 1999), mutta vain Virtaselta (2000: 25) löytyi maininta ongelmasta. Tätä voi pitää hieman yllättävänä, jos ottaa huomioon, että… .

Tarkkanäköinen lukija saattaakin huomata yllä olevasta, että haastateltava ei ole maininnut ongelmaa sanallakaan. Tämähän on selvä kannanotto!

Yllä olevassa esimerkissä haastateltava ei tuo ongelmaa esiin lainkaan. Tämä voidaan tulkita kannanotoksi, koska… .