Metateksti

Metatekstin avulla kirjoittaja voi viitata omaan tekstiinsä, jäsentää sanomaansa ja ohjata lukijaa. Esim. Tässä tutkielmassa / Seuraavassa luvussa / Alla olevan esimerkkikatkelman avulla tarkastelen… .

Tarkista voisitko helpottaa tekstisi jäsentämistä ja lukijan työtä lisäämällä sopiviin kohtiin metatekstiä?

Tarkista, onko käyttämäsi metateksti kaikilta osin asiatyylistä ja tekstilajinsa mukaista? Esimerkiksi tutkimuspäiväkirjatyyli ei sovi opinnäytteeseen.

Kahlasin tätä pro gradu -työtä varten läpi vinon pinon aihetta käsittelevää kotimaista kirjallisuutta sekä yliopistolla että kaupunginkirjastoissa, mutta kumma kyllä, ongelma on mainittu vain Virtasen (2000) kirjassa.

Aiheesta on tehty lukuisia tutkimuksia (esim. Lehtonen 2002, Mattila 2001a, Kuusela 1999), mutta vain Virtaselta (2000: 25) löytyi maininta ongelmasta. Tätä voi pitää hieman yllättävänä, jos ottaa huomioon, että… .

Tarkkanäköinen lukija saattaakin huomata yllä olevasta, että haastateltava ei ole maininnut ongelmaa sanallakaan. Tämähän on selvä kannanotto!

Yllä olevassa esimerkissä haastateltava ei tuo ongelmaa esiin lainkaan. Tämä voidaan tulkita kannanotoksi, koska… .