Paavali ja naiset

Antti Marjanen

Käytännön työssä Paavali piti naisia työtovereinaan. Selvimmin tämä käy ilmi Roomalaiskirjeen 16. luvun tervehdyslistassa, jossa 30 mainitun henkilön joukossa on 10 naista. Paavali mainitsee nämä naiset pääasiallisesti siksi, että he ”ovat nähneet vaivaa Herran työssä”. Paavalin käyttää tässä yhteydessä samaa verbiä kuin puhuessaan miespuolisista työtovereistaan (1. Tess. 5:12; 1. Kor. 16:16).

Tervehdyslista alkaa viittauksella Foibeen, Kenkrean seurakunnan palvelija (diakoni; Room. 16:1-2), jota Paavali erityisesti suosittelee ja jolla todennäköisesti on Paavalin kirjoittama kirje mukanaan. Listassa esiintyy myös Junia, jota yhdessä miehensä kanssa kutsutaan apostoliksi (Room. 16:7). Junia on erityisen kiintoisa henkilö siksi, että Paavalin kielenkäytön perusteella hän on evankeliumin julistaja, varhainen kristillinen lähetyssaarnaaja. Kokonaisuutena Roomalaiskirjeen 16. luku (vrt. myös Fil. 4:2-3) osoittaa, että naiset saattoivat toimia varhaiskristillisissä seurakunnissa hyvin aktiivisissa rooleissa.

Paavalilla on kuitenkin perinteisesti naiskielteinen maine. Tämä johtuu pitkälti tulkinnasta, jonka mukaan Paavali olisi kirjoittanut kaiken sen, mitä Uuden testamentin sisältämissä hänen nimissään kirjoitetuissa teksteissä on sanottu naisista.

Nykytutkimus on kuitenkin osoittanut, että pastoraalikirjeiden naisille suuntaama opettamiskielto (1. Tim. 2:12) ja Efesolaiskirjeessä naisille osoitettu käsky alistua miehiensä tahtoon (Ef. 5:24) eivät ole Paavalin omia opetuksia, vaan hänen jälkeensä vaikuttaneiden opettajien uudessa tilanteessa muotoilemia kannanottoja. On jopa mahdollista, että 1. Korinttilaiskirjeessä naisille lausuttu vaitiolokehotus (1. Kor. 14:34-35) ei ole Paavalin omaa tekstiä vaan myöhempi lisäys.

Jos edellä mainitut tekstit eivät ole Paavalin käsialaa, tarkoittako tämä sitä, että Paavali oli teologialtaan hyvin naismyönteinen? Näinkään ei voi sanoa, koska Paavalikin saattoi ainakin teoreettisesti viitata luomisjärjestykseen merkkinä miehen ylemmyydestä naiseen nähden (1. Kor. 11:8-10).