Varhaiskristilliset huoneentaulut

Esa Kähkönen

Ihanteellinen antiikin huonekunta koostui perheenpäästä, vaimosta, lapsista ja orjista. Varhaiskristillinen kirjallisuus sisältää useita kohtia, joissa tarkastellaan huonekunnan jäsenten keskinäisiä velvollisuuksia. Näitä katkelmia nimitetään huoneentauluiksi. Uuden testamentin huoneentauluille on ominaista, että niissä perheenjäsenten suhteita tarkastellaan hierarkkisesti. Huoneentauluissa esitetään yhtäältä huonekuntalaisen velvollisuus perheenpäätä kohtaan ja toisaalta perheenpään velvollisuudet muita huonekunnan jäseniä kohtaan.

Uuden testamentin vanhin huoneentaulu on Kolossalaiskirjeen kohta 3:18-4:1. Siinä huonekunnan jäsenille annetaan käyttäytymisohjeita ytimekkäinä kehotuksina, joihin liittyy uskonnollinen perustelu. Kolossalaiskirjeen huoneentaulu on tarjonnut esikuvan Efesolaiskirjeen kirjoittajalle, joka on muokannut huoneentaulua omintakeisesti. Muissa huoneentauluissa ohjeita annetaan vain osalle huonekunnan jäsenistä (esim. 1. Piet. 2:18-3:7). Lisäksi niissä selvitellään myös seurakunnallisia ja yhteiskunnallisia käyttäytymisnormeja (esim. 1. Tim. 2).

Uuden testamentin huoneentauluille ei ole suoraa vastinetta antiikin kirjallisuudessa. Huoneentaulut ovat kuitenkin sukua taloudenhoitoa koskevalle keskustelulle, jota käytiin yleisesti antiikin aikana. Keskustelu oikeasta taloudenhoidosta oli osa valtionhoitoa koskevaa keskustelua. Yhteisön harmonian katsottiin perustuvan oikeaan taloudenhoitoon. Tästä johtuen kaikkea kodin hierarkkista järjestystä häiritsevää toimintaa pidettiin uhkana yhteiskunnalliselle järjestykselle.

Uuden testamentin huoneentaulujen ensisijainen tehtävä oli puolustaa kristittyjen mainetta ulkopuolisten silmissä. Kristityt joutuivat epäluulon ja kritiikin kohteeksi, kun naisten ja orjien asema koetteli perinteisiä rajoja. Tässä tilanteessa haluttiin osoittaa, ettei kristillinen liike ollut vallitsevalle yhteiskuntajärjestykselle vihamielinen. Sen sijaan Kristus-sanoman yhteiskunnalliset seuraukset olivat sopusoinnussa ajan parhaiden ihanteiden kanssa.